Toolbox

De versnelde procedure 'Schoolplan'

Om tegemoet te komen aan de dringende nood aan nieuwe schoolplaatsen geldt voor bepaalde aanvragen voor scholen een versnelde procedure.

De regeling is van toepassing op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning gericht op het creëren of uitbreiden van opvangcapaciteit in een school (kleuteronderwijs, lager en/of middelbaar onderwijs, bijzonder onderwijs) en op aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor handelingen en werken om een vermindering van de capaciteit van de school te voorkomen. In dit geval spreken we van risicodragende capaciteit.

Projecten die hiervoor in aanmerking komen, de bouw van een nieuwe school, de uitbreiding van het aantal klassen (zelfs zonder een verhoging van het totale schoolvolume), de wijziging van de bestemming of het gebruik van een bestaand gebouw tot school.

Globaal gezien, gelijkt de procedure sterk op deze voor de klassieke vergunningen, met 4 fases.

Schema 1 met speciale regelen van openbaarmaking (SRO): Een vergunningsaanvraag wordt enkel onderworpen aan de SRO's als een regelgevende tekst dit voorziet (BWRO, GBP, BBP, ...). De redenen voor voorlegging aan SRO's zijn talrijk en divers

Schema 2 zonder speciale regelen van openbaarmaking (SRO) : een vergunningsaanvraag die niet aan een openbaar onderzoek is onderworpen

Deze schema's (+ legende) zijn eveneens beschikbaar in PDF-versie.

Alvorens de vergunningsaanvraag in te dienen, kan de projectdrager een projectvergadering aanvragen bij Urban.brussels.  De aanvraag gebeurt elektronisch op het volgende email: proj@urban.brussels

4 fasen :

  1. INDIENING VAN DE AANVRAAG
  2. CONTROLE VAN DE VOLLEDIGHEID VAN HET DOSSIER
  3. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
  4. BESLISSING

 

Indiening van de aanvraag

Zodra het dossier voltooid is moet eerst de vergunningsaanvraag ingediend worden bij de gemachtigde ambtenaar van urban.brussels, het gewestelijk bestuur bevoegd voor stedenbouw. Concreet wordt de aanvraag daarbij ingediend bij het loket vergunningen van urban.brussels of per aangetekend schrijven verzonden met een digitale versie van het dossier. Urban.brussels - Arcadiagebouw - Benedenverdieping - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.

Controle van de volledigheid van het dossier

Binnen 20 dagen na het indienen van de aanvraag stuurt de vergunnende overheid een ontvangstbewijs van 'volledig dossier' als dit in orde is of een ontvangstbewijs van 'onvolledig dossier' met vermelding van de ontbrekende documenten.

Zodra het dossier volledig is, maakt de gedelegeerde ambtenaar een ontvangstbewijs volledig dossier op binnen de 20 dagen na de ontvangst van de nieuwe documenten of de ontbrekende inlichtingen.

Het dossier moet bepaalde elementen bevatten die vereist zijn om volledig te worden verklaard.
Raadpleeg de rubriek ‘Samenstelling van het dossier’ van Urban.brussels.

Sinds 1 september 2019, is het niet langer aan de aanvrager om het advies van de brandweer (DBDMH) in te winnen alvorens zijn aanvraag in te dienen. Urban.brussels is belast met het inwinnen van dit advies bij de brandweer.
De vergunningsaanvragers moeten nu bij hun dossier voor de vergunningsaanvraag het formulier voor het verzoek om advies van de brandweer en de bijbehorende beschrijvende fiche voegen, beide naar behoren ingevuld en ondertekend. Deze documenten kunnen worden gedownload op de site van de DBDMH.

Onderzoek van de aanvraag

Tijdens deze fase ondergaat het dossier verschillende onderzoeksdaden, waaronder de speciale regelen van openbaarmaking (openbaar onderzoek, advies van de overlegcommissie), de raadpleging van de instanties (advies DBDMH, Gewestelijke Mobiliteitscommissie, MIVB, NMBS, ...), het advies van de gemeente, enz.

Meer info over de adviezen van de DBDMH, de andere instanties en gemeente

Meer info over de speciale regelen van openbaarmaking

Beslissing

Zodra de onderzoeksprocedure is afgerond, spreekt de gemachtigde ambtenaar van het Gewest zich uit over de aanvraag.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Weigering van de stedenbouwkundige vergunning;
  • Toekenning van de stedenbouwkundige vergunning;
  • Toekenning van de stedenbouwkundige vergunning onder bepaalde voorwaarden die een goede plaatselijke aanleg moeten waarborgen, waardoor de aanvrager in bepaalde gevallen verplicht kan zijn om gewijzigde plannen in te dienen.

De termijn waarover de bevoegde ambtenaar beschikt om een beslissing te nemen, bedraagt in principe 20 dagen na de ontvangst van het advies van de overlegcommissie of indien het advies uitblijft vanaf de dag waarop de termijn is verstreken waarover de commissie voor haar advies beschikte. Er is echter geen enkele sanctie verbonden aan het overschrijden van die termijn. Het BWRO bepaalt dat de aanvrager na afloop van de termijn waarbinnen de gemachtigde ambtenaar een beslissing had moeten nemen beroep kan aantekenen bij de Brusselse Regering.

Opgelet, aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning die slaan op een gemengd project of waarvoor een effectenstudie moet worden uitgevoerd, vallen niet onder de speciale procedure voor scholen, evenmin als goederen die staan ingeschreven op de bewaarlijst of beschermd zijn of waarvan de inschrijving op de bewaarlijst of bescherming lopende is.