Toolbox

Belastingen op eigendom

  Onroerende voorheffing – Niet-automatische vrijstelling

  “De onroerende voorheffing is een jaarlijks verschuldigde gewestbelasting op onroerende goederen (huizen, appartementen, terreinen). Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.). Het percentage schommelt afhankelijk van de ligging van het onroerend goed.”  (Bron: FOD Financiën)
   

  Status: Eigenaar
  Stelsel: Vrijstelling
  Voorwaarden:

  • Geen winstoogmerk (de bewoner/gebruiker);
  • Gesubsidieerd en systematisch onderwijs;
  • Gebouwen of delen van gebouwen “bijna uitsluitend” bestemd als onderwijsinstelling, ook voor artistieke doeleinden.

  Procedure :

  • Vraag deze vrijstelling aan bij de GOBF (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit) binnen 6 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet (geen automatische vrijstelling).
  • Leg het bewijs voor van de subsidies toegekend door een overheid op 1 januari van het betrokken dienstjaar.

  Contactgegevens: Brussel Fiscaliteit

  Belasting op niet-woonruimte (“m²-belasting”) – Niet-automatische vrijstelling

  “Er wordt een belasting geheven op gebouwen die niet tot bewoning zijn bestemd en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn.  Die belasting wordt volgens een tarief per m² geheven.” (Bron: Brussel Fiscaliteit)
  Status: Eigenaar
  Stelsel: Vrijstelling
  Voorwaarden:

  • Gebouwen of delen van gebouwen die dienst doen als onderwijsinstellingen ingericht of gesubsidieerd door een overheid.

  Procedure :

  • Vraag deze vrijstelling aan bij de GOBF binnen 6 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

  • Leg het bewijs voor van de subsidies toegekend door een overheid op 1 januari van het betrokken dienstjaar.

  ContactgegevensBrussel Fiscaliteit

  Compensatietaks voor successierechten (“Jaarlijkse taks op de VZWs”) - Vrijstelling

  “De jaarlijkse taks op de vzw's, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks tot vergoeding van de successierechten die in het geval van een rechtspersoon niet geheven kunnen worden.” (Bron: FOD Financiën)
  Status: Eigenaar
  Stelsel: Vrijstelling
  Voorwaarden:

  • Inrichtende machten (IM) van het gemeenschaps- of gesubsidieerd onderwijs, voor gebouwen die uitsluitend voor onderwijs worden gebruikt en vzw's voor patrimoniaal beheer die uitsluitend tot doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de hogervermelde inrichtende machten wordt verstrekt.

  • In de Vlaamse Gemeenschap alleen voor onroerende goederen die uitsluitend voor onderwijs worden gebruikt.

  • In de Franse Gemeenschap voor alle goederen.

  Procedure: Zie FOD Financiën
  Contactgegevens: FOD Financiën

  Belasting op parkeerplaatsen – Attest te verstrekken

  Doel van deze belasting is om de verdwijning te stimuleren van parkeerplaatsen die overtollig zijn geworden door de invoering van nieuwe regelgeving. (Bron: Brussel Fiscaliteit)
  Status: Eigenaar
  Stelsel: Niet van toepassing
  Voorwaarden:

  • Parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor activiteiten van openbare dienst zoals bedoeld in het gewestelijk bestemmingsplan.

  Procedure: Bezorg de GOBF het vereiste attest.
  Contactgegevens:
  Leefmilieu Brussel (attest)
  Brussel Fiscaliteit

   

  Belasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen

  Status: Houder van een vergunning
  Stelsel: Niet van toepassing / Vrijstelling
  Voorwaarden:

  • Niet van toepassing:

   • De belasting is verschuldigd door de houder van een milieuvergunning van klasse 1 of klasse 2.

   • Indien deze houder onbekend of insolvabel is, moet de eigenaar van de inrichting, waarvoor de vergunning werd bekomen, deze belasting betalen.

  • Vrijstelling:

   • De inrichting of de uitbating die gedurende het ganse belastingjaar buiten werking is geweest, wordt vrijgesteld van de belasting.

  Procedure

  • Niet van toepassing:
   • Neem contact op met Leefmilieu Brussel-BIM om te zien of de vergunning is geannuleerd.
  • Vrijstelling:
   • Schriftelijke aanvraag in te dienen bij Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

  Contactgegevens:
  Leefmilieu Brussel (attest)
  Brussel Fiscaliteit