Toolbox

EPB-werkzaamheden

De specifieke reglementering voor energieprestaties hangt af van de omvang van de werken.

Deze zijn ingedeeld in categorieën: nieuwe gebouwen, met nieuwbouw gelijkgestelde renovatie, zware renovatie en lichte renovatie.

1. Nieuwe gebouwen en met nieuwbouw gelijkgestelde renovatie

Voor de nieuwe gebouwen en zware renovaties gelijkgesteld met nieuwbouw (de werkzaamheden met betrekking op meer dan 75 % van de buitenschil van het gebouw, de zogenaamde 'warmteverliesoppervlakte') geldt sinds 2015 een norm vergelijkbaar met de 'passiefnorm', met enige soepelheid voor renovaties.

De projectbeheerder moet ervoor zorgen dat het gebouw zijn energiebehoefte voor verwarming (NEV) en primaire energiebehoefte (PEB) voor verwarming, warm water, koeling en hulpapparatuur beperkt.

Er moeten normen worden nageleefd op het vlak van:

  • isolatie van de wanden;
  • ventilatie van de lokalen;
  • maximale oververhitting;
  • verbruiksmeting.

Het project moet tot het einde van de werken verplicht worden opgevolgd en gevalideerd door een EPB-adviseur die door Leefmilieu Brussel erkend is.

2. Zware renovatie en lichte renovatie

Bij zware (wijzigingen aangebracht aan meer dan 50 % van de warmteverliesoppervlakte) of lichte renovaties (wijzigingen aangebracht aan minder dan 50 % van de warmteverliesoppervlakte) volstaat het dat in de zones, waar werken worden uitgevoerd, voldaan is aan de normen inzake efficiënte wandisolatie en ventilatie. Voor eenvoudige renovaties is de opvolging door een EPB-adviseur facultatief.

EPB-procedure voor werkzaamheden

De EPB-procedure verloopt in drie fasen, gelijklopend met de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. In tegenstelling tot de stedenbouwkundige vergunning geldt deze procedure voor de hele duur van de werken tot aan de oplevering.

  1. Het EPB-voorstel moet bij de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning worden gevoegd. De aanvrager beschrijft hierin de geplande werkzaamheden en hoe die aan de EPB-eisen zullen voldoen. Het voorstel wordt al naargelang van het geval opgesteld door de architect, de EPB-adviseur of de aanvrager zelf met behulp van software waarmee kan worden berekend of aan de eisen wordt voldaan.
  2. De EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden moet ten laatste acht dagen voor de aanvang van de werken worden verstuurd naar Leefmilieu Brussel, als instantie die de vergunning voor gerenoveerde EPB-eenheden uitreikt. Bovendien moet de EPB-adviseur een technisch dossier opstellen voor de volledige duur van de werken. Hierin worden alle aanpassingen en wijzigingen gebundeld die de site heeft gekend.
  3. De EPB-aangifte, waaruit na afloop van de werken blijkt of aan alle EPB-eisen is voldaan (of niet).

=> Voor projecten van meer dan 5.000 m² is er een bijkomende verplichte fase voorafgaand aan de indiening van het EPB-voorstel. Daarbij moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om in het project systemen voor hernieuwbare energie te verwerken (thermische zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, geothermische energie, enz.). Deze studie moet bij het EPB-voorstel worden gevoegd.
=> Voor projecten van meer dan 10.000 m² komt daarbij nóg een fase vóór de indiening van het EPB-voorstel, met een verplichte geïntegreerde haalbaarheidsstudie over de mogelijkheid om de 'zero energy' EPB-verbruikseisen te halen