Koninklijk Park
Koninklijk Park
 

 

 

 

 

De leefomgeving is een cruciale factor voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Daarom werkt perspective.brussels in het kader van de planning en de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nauw samen met vertegenwoordigers van de gezondheids- en zorgsector.

De kwaliteit van de woonomstandigheden en de fysieke omgeving (waaronder de lucht-, water- en bodemkwaliteit), de verplaatsingsmogelijkheden, de blootstelling aan stedelijke hinder (vervuiling, lawaai, ...) en de toegang tot diensten zijn stuk voor stuk uitdagingen in verband met de ruimtelijke ordening met een invloed op de gezondheidstoestand en sociale ongelijkheid.

De zorgvoorzieningen en -diensten in een stad zijn dan ook van cruciaal belang voor haar inwoners.

Hoe groot is de vraag naar en het aanbod van zorgverlening in Brussel? Hoe kunnen we de gezondheidsvoorzieningen en -diensten toegankelijker maken? Zijn de woningen aangepast aan minder mobiele personen, zoals senioren? Om in de stadsplanning rekening te houden met deze problemen, de kennis te ontwikkelen en de gezondheids- en welzijnsuitdagingen goed te integreren in het beleid, heeft perspective.brussels een structurele samenwerking met de sector opgezet.

Gedeelde expertise met betrekking tot de zorg in de stad ontwikkelen

In januari 2018 organiseerde perspective.brussels een studiedag voor de verantwoordelijken van de ruimtelijke ordening en talrijke zorgverleningsorganisaties. Het doel was om de stedenbouwkundigen bewust te maken van de uitdagingen van de zorgsector en informatie te verstrekken over de beschikbare hulpmiddelen in het Gewest (Sociaal Brussel Richtplan van Aanleg, stadsvernieuwingscontract, enz.).

In het kader van dezelfde doelstelling heeft perspective.brussels een memento opgesteld waarin een gedeelde methodologie wordt voorgesteld voor het uitvoeren van territoriale diagnoses die rekening houden met de sociale en gezondheidsbehoeften. Verschillende territoriale diagnoses kregen reeds inbreng over die thema's dankzij in dat memento vermelde indicatoren en informatiebronnen. Zo werd een specifieke analyse gemaakt van de ervaringen en behoeften van ouderen in de zone Herrmann-Debroux. Dit ter ondersteuning van de definitiestudie die werd uitgevoerd in het kader van ontwerp van richtplan van aanleg voor dat gebied.

Lopende projecten

Er zijn verschillende projecten aan de gang om de uitdagingen op het gebied van welzijn en gezondheid steeds beter in de stedelijke ontwikkeling te integreren:

  • het opbouwen van een gemeenschappelijke kennis over de "alternatieve woonvormen" en de identificatie van de remmen en de eventuele oplossingen om dergelijke projecten te ontwikkelen.
  • een grondige analyse van de welzijns- en gezondheidsaspecten in de toekomstige territoriale diagnoses, op basis van het memento (cf. supra), maar ook van meer kwalitatieve veldstudies, met name ten gunste van de volgende Stadsvernieuwingscontracten en projecten voor de reorganisatie van bepaalde openbare ziekenhuisnetwerken.
  • de ondersteuning bij de programmering van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de strategische zones door vaststelling van de behoeften en evaluatie van de opportuniteiten.
  • het in contact brengen van beroepsbeoefenaars die op zoek zijn naar lokalen voor de ontwikkeling van eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, gezondheidshuizen, verple(e)g(er)(ster)s, kinesisten, psychologen…) met de Task Force Voorzieningen. Dit om hen te helpen bij het vinden van ruimtes die zijn aangepast aan hun wensen en de wijknoden.
  • de ondersteuning van de gemeentelijke instanties bij de programmering van de welzijns- en gezondheidsdiensten op gewestelijk niveau, zoals vermeld in de Algemene Beleidsverklaring: “De denkoefening over de programmering moet gestuurd worden door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn dat hiervoor samenwerkt met de overige bevoegde overheidsdiensten (en voor de territoriale aspecten met perspective.brussels) en de relevante actoren.” (ABV, 18/09/19, blz. 31-32)

Partners voor een betere stedelijke integratie van welzijns- en gezondheidskwesties

De verschillende projecten worden uitgevoerd dankzij een structurele samenwerking die sinds 2017 bestaat tussen Perspective en de vertegenwoordigers van de welzijns- en gezondheidssector, via de werkgroep “Care in the city” . Ze bestaat uit: