Toolbox

Te respecteren reglementering

De reglementering dat zijn alle voorschriften waaraan het project moet voldoen en die moeten worden nageleefd.

De gewestelijke en gemeentelijke regelgeving die geldt voor schoolprojecten betreft vooral stedenbouw en leefmilieu.

Er gelden twee grote groepen gewestelijke en gemeentelijke voorschriften voor schoolprojecten:

Het BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening) omvat de volledige reglementering voor alle stedenbouwkundige aspecten, van de stedenbouwkundige plannen, over de bescherming van het erfgoed tot de vergunningen.

De OMV (ordonnantie betreffende de milieuvergunning) regelt de milieuvergunningen.

Er zijn ook specifieke ordonnanties voor verscheidene milieuaspecten die een impact kunnen hebben op projecten voor scholen of die de uitreiking van specifieke vergunningen verplicht stellen.

Voor alles wat stedenbouw betreft, is het voornaamste aanspreekpunt de Directie Stedenbouw van urban.brussels, waar de gemachtigde ambtenaar de stedenbouwkundige vergunningen voor schoolvoorzieningen uitreikt. Een aantal fasen in de uitreikingsprocedure van stedenbouwkundige vergunningen situeren zich echter op het niveau van de gemeenten. Zij organiseren onder meer de openbare onderzoeken en de vergaderingen van de overlegcommissies.
www.urban.brussels

Voor de milieuaspecten is de voornaamste gesprekspartner Leefmilieu Brussel, dat hiervoor de meeste vergunningen toekent. Maar in bepaalde gevallen spelen ook hier de gemeenten een rol in de afgifteprocedure van de milieuvergunning of zijn ze zelf bevoegd om vergunningen uit te reiken (vergunningen van geringe omvang).
www.leefmilieu.brussels

Er zijn uiteraard nog andere federale, gewestelijke en gemeentelijke regels van toepassing, maar die komen in deze context niet aan bod.

De Dienst Scholen helpt en adviseert de beheerders van schoolinfrastructuurprojecten.