Toolbox

Focus - Een school met oog voor mobiliteit

Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 85
Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 85 — © ©Bruxelles Mobilité

Scholen hebben een belangrijke impact op de mobiliteit. Bij de bouw of uitbreiding van een school wordt aanbevolen om ook zo vroeg mogelijk in te gaan op de mobiliteitsvraagstukken.

De ligging van de infrastructuur, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, het gebruik van de fiets, de inrichting van de schoolomgeving, eventueel met een schoolstraat, al deze factoren hebben een impact op de mobiliteit in de wijk. Ideaal gezien, stelt de school een Schoolvervoerplan op.

Tot slot moeten scholen qua mobiliteit voldoen aan twee verplichtingen:

  • Een "Prediagnose schoolmobiliteit" opstellen
  • Een Bedrijfsvervoerplan opstellen als de school meer dan 100 personen tewerkstelt.

 

De ligging

De eerste vraag die men zich dient te stellen, is waar het project gelegen is in de stad ten opzichte van de schoolpopulatie, de leerkrachten en het vervoernetwerk (openbaar vervoer, infrastructuur voor fietsers, voetgangers, auto's).

Ontsluiting door het openbaar vervoer

Bij een nieuwe vestiging is overleg met Brussel Mobiliteit en de MIVB aangewezen zodat samen de mogelijke impact op de verschillende netten bekeken kan worden (verhoging van de frequentie, eventuele aanpassing van haltes). Dit overleg kan worden georganiseerd vanuit de Dienst Scholen.

Met de fiets naar school

Als men kiest voor dit gezonde en efficiënte vervoermiddel dan moeten ook overdekte en beveiligde fietsenstallingen beschikbaar zijn in en rond de school. Brussel Mobiliteit  adviseert daarbij 1 plaats per 10 leerlingen in lagere scholen en 2 plaatsen per 10 leerlingen in het secundair. Brussel Mobiliteit stelt fietsbeugels ter beschikking en kan andere infrastructuur financieren (afdaken, ...) indien ze deel uitmaken van een Schoolvervoerplan.

Schoolvervoerplannen

Een Schoolvervoerplan voorziet in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van concrete maatregelen om de mentaliteit en het gedrag rond mobiliteit in beweging te brengen. De acties sensibiliseren leerlingen en ouders voor mobiliteit en verkeersveiligheid en werken aan meer veiligheid en levenskwaliteit in de straat van de school en haar directe omgeving. Het uiteindelijke doel van de plannen is een radicale verandering van de verplaatsingsgewoontes.

Binnen de context die vastligt in een besluit staat het de scholen vrij om te bepalen hoe zij invulling geven aan deze plannen. Brussel biedt pedagogische en logistieke ondersteuning aan de deelnemende scholen en begeleidt deze bij de invoering van het plan tijdens het eerste jaar.

Mobiliteit in de schoolomgeving

Er moet worden nagedacht over de veiligheid op de weg, over oversteekplaatsen voor voetgangers en de aanwezigheid van fietspaden en parkeerplaatsen, over de trajecten die voetgangers volgen tot aan de haltes van het openbaar vervoer en de over de Kiss & Ride-zones voor het autoverkeer.

Brussel Mobiliteit beveelt ook aan om waar die configuratie mogelijk is de invoering van een Schoolstraat te overwegen, waarbij deze verkeersvrij wordt op zijn minst bij het begin en het einde van de lessen. Voor lokale wegen is de gemeente hiervoor het aanspreekpunt, voor de gewestwegen is dat Brussel Mobiliteit. 

Brussel Mobiliteit beschikt eveneens over een schoolkaart, waarbij de aanwezigheid van een schoolvervoerplan (SVP) wordt aangegeven.

Contact: groen nummer Brussel Mobiliteit 0800 94 001 - Cel Schoolomgevingen

Twee verplichtingen inzake mobiliteit voor scholen

Een "Prediagnose schoolmobiliteit" opstellen

Een analyse van de mobiliteitssituatie van de school biedt een eerste aanzet voor verdere maatregelen. Eerst wordt alvast een schoolvervoerplan opgesteld.

De prediagnose moet worden uitgevoerd aan de hand van een formulier en een vaste methode. Scholen die al beschikken over een schoolvervoerplan hoeven geen "prediagnose" op te stellen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de schoolvervoerplannen (20 juni 2013)

Een Bedrijfsvervoerplan opstellen

Scholen met meer dan 100 werknemers, met in begrip van alle beroepen, maar zonder de leerlingen dus, worden gelijkgesteld met ondernemingen en moeten dus een bedrijfsvervoerplan opstellen, dat om de drie jaar wordt bijgewerkt.

Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (2 mei 2013)