Toolbox

Is er voor dit project een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Voor de bouw van een nieuwe en de renovatie van een bestaande school moet doorgaans vooraf een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd, zoals vermeld staat in het BWRO.

Dit is het wetboek dat deze materie regelt en de lijst van handelingen en werken bepaalt waarvoor stedenbouwkundige vergunningen moeten worden aangevraagd.

Artikel 98, § 1 van het BWRO bepaalt dat onder meer in de volgende gevallen een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist is: bouwen, verbouwen en wijzigen.

Raadpleeg de lijst met handelingen en werken van geringe omvang.

Wie een stedenbouwkundige vergunning wenst in te dienen, kan steeds contact opnemen met urban.brussels (Directie Stedenbouw).

  Bouwen

   Elk schoolbouwproject of project dat gebruik maakt van een terrein om een gebouw of bouwwerk of een vaste inrichting al dan niet met duurzame materialen tot stand te brengen die om stabiliteitsredenen in de grond of een bestaand bouwwerk zijn verankerd of verwerkt en bestemd zijn om ter plaatse te blijven staan, ook al kunnen zij eventueel uit elkaar genomen of verplaatst worden.

   voorbeelden:
   Ik richt een overdekte speelplaats in op het speelplein van mijn school.
   Ik plaats een noodtrap op het binnenplein.
   Ik bouw een scholencomplex uit twee secundaire scholen.

   Verbouwen

   Elk verbouwingsproject voor een bestaand gebouw, met uitzondering van instandhoudings- en onderhoudswerken. Onder 'verbouwing' wordt verstaan elke wijziging binnenin of buiten aan een gebouw, bouwwerk of inrichting, onder meer door de toevoeging of afschaffing van lokalen of van een dak, door een wijziging van het uitzicht van het bouwwerk of het gebruik van andere materialen, ook al veranderen deze werken niets aan het volume van het bestaande gebouw.

   voorbeelden:
   Ik verbouw de zolder van mijn school om de opvangcapaciteit te vergroten.
   Ik richt een ruimte in op het dak van de school als speelplaats.

   Wijzigen

   Elk project dat voorziet in de afbraak, de heropbouw of de aanpassing van een bouwwerk of een deel hiervan of dat wijzigingen aanbrengt aan een al dan niet bebouwd onroerend goed of aan de bestemming of de benutting hiervan zoals nader bepaald in het BWRO, een ingrijpende aanpassing van het bodemreliëf, het vellen of verplaatsen van hoogstambomen of enige andere ingreep die de overleving van de bomen in het gedrang kan brengen, de wijziging van het silhouet van een boom die zich bevindt in een bewaarzone, de ontginning of wijziging van de vegetatie van een beschermde zone, het gebruik van gronden voor bepaalde doeleinden (opslag van voertuigen of materialen, parkeerruimte, mobiele woonvoorzieningen), de restauratie, de wijziging van het uitzicht of de verplaatsing van beschermd erfgoed, de wijziging van het aantal wooneenheden in een bestaand gebouw.

   Een aantal handelingen en werken is vrijgesteld van een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. Deze worden doorgaans aangeduid als handelingen en werken van geringe omvang. Er wordt ook een vrijstelling verleend als de vergunningsvereiste niet relevant is voor de aard van de werken (bv. werken die identiek zijn aan wat reeds wordt uitgevoerd).

   voorbeelden:
   Ik verbouw een industrieloods tot een basisschool.
   Ik verander de bestemming van de vierde verdieping van een kantoorgebouw om er mijn middelbare school te huisvesten.