Toolbox

Subsidie voor tussenkomsten in de schoolkosten van leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 2024-2025

Beschrijving: 

De subsidie is bedoeld voor een tussenkomst in de schoolkosten die gemaakt worden voor/door individuele leerlingen. Volgende schoolkosten komen in aanmerking:

Voor kleuter-, lagere- en basisscholen:
(warme) maaltijden en/of tussendoortjes
aankoop van turn- en zwemkledij
kosten voor schoolzwemmen
(meerdaagse) educatieve uitstappen in het binnenland tijdens de schooltijd
binnenschoolse opvang (ochtend, middag, avond)
menstruatiemateriaal
Voor secundaire scholen:
(warme) maaltijden en/of tussendoortjes
aankoop en/of huur van schoolboeken en/of kopies
aankoop en/of huur van individueel vakspecifiek lesmateriaal
kosten voor schoolzwemmen
(meerdaagse) educatieve uitstappen in het binnenland tijdens de schooltijd
menstruatiemateriaal

Procedure: 

De aanvraag gebeurt per school. Eenzelfde school kan verschillende vestigingsplaatsen hebben. Een ‘vestigingsplaats’ is een lesplaats van een school. Vestigingsplaatsen die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen, worden niet meegeteld in de berekening van de subsidie. De toegekende middelen mogen ook niet voor leerlingen van niet-Brusselse vestigingsplaatsen gebruikt worden.
Het aanvraagdossier bevat:
- Een engagementsverklaring van de school m.b.t. volgende zaken:
o De school communiceert elk schooljaar duidelijk, tijdig en op transparante wijze
over de schoolkosten en maakt afspraken met de ouders over de manier waarop
zij de schoolkosten kunnen betalen.
o De school voert een kostenbeheersend beleid. Zij engageert zich om voortdurend
de kostprijs van activiteiten, materialen, boeken,… te evalueren en op die manier ook te werken aan gelijke kansen voor leerlingen uit gezinnen in een kwetsbare situatie.
o De school communiceert elk schooljaar op transparante wijze over de
mogelijkheid die geboden wordt om een tussenkomst aan te vragen bij
betalingsproblemen.
Extra voor het secundair onderwijs:
o Als de school samenwerkt met een boekenleverancier:
▪ Worden de betaalde boeken op school geleverd (zodat de school een zicht
heeft op welke leerlingen wel/geen boeken hebben);
▪ Of: maakt de school afspraken met de leverancier om de school te
contacteren bij betalingsproblemen;
▪ Of: doet de school mee aan de jaarlijkse boekencheck van vzw Krijt bij het
begin van het schooljaar.

De subsidie wordt aangevraagd via de het subsidieloket van de VGC. De subsidieaanvraag wordt ingediend per school.

Voor het schooljaar 2024-2025 wordt de subsidie uiterlijk aangevraagd op 5 juli 2024

Toekenningsvoorwaarden: 

De aanvraag wordt behandeld door de algemene directie Onderwijs en Vorming van de VGCadministratie. De administratie kan een subsidieaanvraag onontvankelijk verklaren als deze:
- ingediend is voor een school of vestigingsplaats die niet beantwoordt aan de voorwaarden uit artikel 3;
- onvolledig ingevuld blijkt te zijn of incorrecte informatie bevat, of de gevraagde
engagementen ontbreken;
- buiten het subsidieloket ingediend is;
- niet in de toegestane periode ingediend is.
Het bevoegde collegelid neemt een besluit over het al dan niet toekennen van een subsidie en bepaalt het subsidiebedrag volgens de bepalingen van artikel 4.
De betrokken school wordt via brief en vanuit het subsidieloket op de hoogte gebracht van de toekenning of niet-toekenning van de subsidie.

Vereffening: 

De toegekende subsidie wordt in 1 schijf uitbetaald na toekenning van de subsidie.
Op het einde van het schooljaar wordt op het subsidieloket een verslagformulier (Excel-tabel) ter beschikking gesteld, dat verplicht dient ingevuld per school. Bewijsstukken die niet via het subsidieloket worden ingediend, worden niet behandeld.

Websites en links naar downloadbare documenten: 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs/subsidie-voor-...