Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Brigitte Jilka, Rafi Segal, Rudy Uytenhaak
Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Brigitte Jilka, Rafi Segal, Rudy Uytenhaak
© perspective.brussels
Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Rafi Segal & Brigitte Jilka
Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Rafi Segal & Brigitte Jilka
 

De praktische en prospectieve reflectie in het kader van de missie projecting.brussels vertaalt zich in het opzetten van een themajaar rond stedelijke dichtheid.

Het doel van deze reflectie is het concretiseren van de voorwaarden om stedelijke dichtheid en levenskwaliteit in de wijken te verzoenen.

In dat verband organiseert perspective verschillende reflectiemomenten en werksessies.

Het rondetafelgesprek van 28 november 2019

Het rondetafelgesprek dat op 28 november 2019 plaatsvond in de lokalen van perspective rond het thema 'Hoe stedelijke dichtheid en levenskwaliteit met elkaar verzoenen?' bracht verschillende Brusselse actoren bijeen (perspective.brussels, Leefmilieu Brussel, Urban, Citydev, MSI), naast vertegenwoordigers van het verenigingsleven en de vastgoedsector en internationale experts uit Amsterdam, Boston en Wenen.

Het doel was om gezamenlijk een stand van zaken op te maken, de problemen in kaart te brengen en de basis te leggen voor een zo gemeenschappelijk mogelijke aanpak. Het debat ging verder dan de vraag of verdichting opportuun is en richtte zich op de vormen die de verdichting moet aannemen en de voorwaarden waaraan ze moet voldoen opdat ze zich in Brussel in een kwalitatieve en duurzame aanpak kan vertalen.

Meer info over het rondetafelgesprek, de bijdrage van de internationale experts en drie vidéo's waarin teruggeblikt wordt. 

Een masterclass voor een nieuwe invulling van de stedelijke dichtheid

Van 22 tot 29 oktober 2020 zal perspective een masterclass organiseren. Deze masterclass is bedoeld om innovatieve stedenbouwkundige oplossingen te vinden voor een kwaliteitsvolle invulling van stedelijke dichtheid. Aan de hand van concrete gevallen willen de deelnemers aan de masterclass, onder leiding van een curator, Jérôme Baratier, praktische oplossingen aanreiken voor een doordachte en kwaliteitsvolle verdichting van het Brusselse stadsweefsel. Meer weten.

Jérôme Baratier is stedenbouwkundige en sinds 2007 directeur van het stedenbouwkundig agentschap van de agglomeratie Tours. Sinds 2015 doceert hij ook aan de École urbaine de Sciences Po (Parijs) waar hij internationale workshops voor samenwerking uitwerkt en organiseert.

Deze praktische oplossingen worden gebundeld in een didactische gids met praktische oplossingen voor de transformatie van het stedelijk weefsel door (her)verdichting van het Gewest op de verschillende schalen van het Brusselse grondgebied.

Deze 'Gids voor praktische oplossingen' zal dienen als basis voor de communicatie en de wisselwerking tussen de verschillende stedelijke actoren (gemeenten, projectontwerpers, promotoren ...).

De resultaten van de masterclass vormen dan de basis voor het samenvattende document van  projecting.brussels voor het Gewest eind 2020.

Twee lopende studies over het grootstedelijk gebied

perspective.brussels heeft, in samenwerking met het Vlaamse Gewest, BMA en de Vlaams Bouwmeester doelgericht nagedacht over de Brusselse periferie en de randgemeenten.

De lopende studie "Open Brussels' over het netwerk van open ruimten tussen Brussel en zijn periferie onderstreept bijvoorbeeld  het belang van de landschapsstructuur in de stad. Deze studie wil tegen eind 2021 een visie en concrete acties uitwerken  voor de verschillende sites ten noorden van Brussel (Noordrand).

Een andere studie die ook wordt uitgevoerd, is 'Labo XX-XXI'. Deze studie onderzoekt hoe de periferie dichter is geworden en in de loop van de 20e eeuw is geëvolueerd, en formuleert ook haar ambities voor stedelijke ontwikkeling in de 21e eeuw. De resultaten van deze studie, gepresenteerd in de vorm van een atlas, worden verwacht in 2020 en 2021.