Evenementen i.v.m. het luik Stedelijk beleid tijdens het voorzitterschap

In opdracht van het Belgische Voorzitterschap van de EU organiseert Perspective vier vergaderingen met vertegenwoordigers van de lidstaten.  


   

  Deze vergaderingen worden bijgewoond door de administraties van de lidstaten die zich over stedelijke aangelegenheden buigen.  Ook enkele Europese instellingen bevoegd op het vlak van stedelijk beleid en internationale netwerken, zullen hier aanwezig zijn. 

  We hebben het dan met name over de volgende gebeurtenissen:

  • UATPG : Urban Agenda Technical Preparatory Group: deze kleine werkgroep met leden uit de UDG zal mee de procedure voor de Stedelijke agenda voor de EU implementeren en herzien.
  • UDG : Urban Development Group: de vergadering van de Groep stedelijke ontwikkeling wordt bijgewoond door technische contactpersonen van de EU-lidstaten, de partners en een aantal Europese instellingen. Ze bereiden de vergaderingen van de algemeen directeurs (DGUM) voor. 
  • DGUM : Directors-General on Urban Matters: de algemeen directeurs voor stedelijke aangelegenheden van elke lidstaat en elke partnerstaat worden één keer per semester door de Voorzitter van de Raad uitgenodigd voor een vergadering. 
  • UAEU Lab : Urban Agenda for the EU: workshop voor de follow-up en implementatie van de Stedelijke Agenda voor de EU.

  Los van deze vier intergouvernementele evenementen neemt het Brussels Gewest zelf het initiatief om nog twee evenementen te organiseren:  

  • Een bijeenkomst op hoog niveau met burgemeesters van grote steden; 
  • Een workshop met Europese instellingen voor stedelijke planning.