Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Extract van Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
© PRAS/GBP

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) is een essentieel instrument om de verschillende functies te organiseren in de stad. Het bepaalt de bestemming van het grondgebied en begrenst onder andere de bebouwbare en de groene zones.

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) staat bovenaan de hiërarchie van de verordenende plannen. Sinds de goedkeuring ervan in 2001 (3 mei) werden al verschillende wijzigingen en correcties goedgekeurd. De afdeling Territoriale Strategie van perspective.brussels is verantwoordelijk van de correcte toepassing van het GBP.

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) is bindend voor zowel overheidsdiensten als particulieren. Alle afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen moeten de bepalingen van het GBP respecteren.

De samenstelling van het gewestelijk bestemmingsplan

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) bestaat uit twee soorten elementen:

De kaarten

Het GBP bevat zes kaarten:

 1.  De kaart met de feitelijk bestaande situatie: deze richtinggevende kaart werd in 1999 opgesteld en toont de spreiding en mix van de bestaande activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 2.  De kaart met de feitelijke rechtssituatie: deze richtinggevende kaart groepeert alle rechtsbepalingen op het gebied van stedenbouwkunde, bescherming van het erfgoed, stedelijke renovatie en milieubescherming,
 3.  De kaart met bodembestemmingen: deze verordenende kaart verdeelt het gewestelijk grondgebied volgens de toegekende bodembestemming,
 4.  De kaart van het maximum aantal kantoren (KaTKS): deze kaart verdeelt het gewestelijke grondgebied in 132 zones met telkens het maximum aantal toegestane kantoren,
 5.  De wegenkaart: op deze verordenende kaart staat het primaire wegennetwerk afgebeeld (autosnelwegen, metronetwerk en hoofdwegen),
 6.  De kaart van het openbaar vervoer: deze verordenende kaart geeft de structuur weer van het netwerk van het openbaar vervoer (spoorwegen en lijnen in een aparte bedding of ondergronds).

De schriftelijke voorschriften

De bundel schriftelijke voorschriften omvat:

 •  De algemene voorschriften met betrekking tot het geheel van de gebieden, behalve uitzonderingen. 
 •  De bijzondere voorschriften betreffende de verschillende gebieden van de grondbestemmingskaart,
 •  De bijzondere voorschriften betreffende de wegen en het openbaar vervoer,
 •  Programma's van de gebieden van gewestelijk belang (GGB) en de gebieden van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg,
 •  De verklarende woordenlijst van de gebruikte termen in de stedenbouwkundige voorschriften.

De opstelling en de wijzigingen van het GBP

Het BWRO (artikels 25 en 27) bepaalt hoe het GBP opgesteld en gewijzigd kan worden:

 • de Regering keurt het ontwerp van GBP of het ontwerp van de wijziging van het GBP goed,
 • ze onderwerpt het ontwerp en het bijhorende milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek van 60 dagen in elk van de 19 gemeentes van het Gewest. Iedere inwoner kan klachten en opmerkingen doorgeven aan de Regering,
 • binnen deze onderzoekstermijn worden de overheden Leefmilieu Brussel, de gewestelijke instanties en de gemeentes uitgenodigd om hun advies te geven over het ontwerp van het plan. Indien nodig, worden ook de andere Gewesten uitgenodigd om hun advies uit te brengen,
 • na het openbaar onderzoek legt de Regering het ontwerp, het milieueffectenrapport, de klachten en adviezen voor aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). De GOC brengt haar advies uit binnen een termijn van 90 dagen,
 • de Regering keurt het GBP of de wijziging goed,
 • 15 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad wordt het van kracht.

Nuttige links en documenten