< Alle Strategische Polen

RPA - Josaphat

in uitvoering

De Josaphatsite, een voormalige rangeerstation dat over de gemeentes Schaarbeek en Evere verspreid ligt, is een strategische ontwikkelingszone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Stadsproject Josaphat
  Josaphat: zicht op het biopark
  Josaphat: zicht op het biopark
  © perspective.brussels / BUUR

  Beschrijving

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (msi.brussels) kocht in 2006. Deze site staat op het punt om omgevormd te worden tot een gemengde en duurzame stadswijk rond een openbare groene ruimte, met plaats voor de bestande biodiversiteit.

  De Brusselse Regering duidde de Josaphatsite aan als strategische ontwikkelingszone, en voorzag een ontwikkelingsstrategie voor deze wijk. Perspective vertaalt deze strategie in een Richtplan van aanleg (RPA) dat aan een openbaar onderzoek en het advies van verschillende instanties wordt onderworpen. Daarna keurt de Regering het plan definitief goed.

  Sociale mix en duurzame stedelijke integratie

  De doelstellingen van de Regering voor de reconversie van de Josaphatsite zijn als volgt:

  • de band met de omliggende wijken versterken,
  • inzetten op zachte mobiliteit, betere verbindingen met het openbaar vervoer door gebruik te maken van het bestaande GEN-station,
  • de sociale mix bevorderen, met degelijke sociale en private woningen,
  • een ruime openbare groene zone inrichten, met aandacht voor de bestaande biodiversiteit,
  • de bedrijvenzone gelegen op de site moderniseren.

  Woningen, voorzieningen en groene ruimten

  Het ontwerp van Richtplan van aanleg (RPA) houdt rekening met het potentieel van de site en de doelstellingen van de Gewestelijke Regering. Het voorziet de ontwikkeling van:

  • een ononderbroken openbare groene ruimte van 9 hectare,
  • ongeveer 1200 woningen, waarvan 45% sociale woningen en 55% private woningen,
  • voorzieningen voor de toekomstige bewoners: scholen, kinderopvang, sport- en cultuurinfrastructuur, vrijetijdsvoorzieningen, enz.

  En nu?

  In 2019 heeft u ons tijdens een eerste openbaar onderzoek uw mening gegeven over de toekomst van de Josaphat-site. Op basis daarvan werd het project aanzienlijk verbeterd.

  Het nieuwe project voor de Josaphatwijk kreeg concreet vorm in een Richtplan van Aanleg (RPA). Dat door de Brusselse regering werd goedgekeurd in eerste lezing.

  Het openbaar onderzoek liep van 16 september tot 25 november 2021.

  Na het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 60 dagen om een advies in te dienen over het ontwerp van het plan. Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing, wordt het ontwerp van het plan voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in derde lezing. 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan dan in werking.

  Voorgeschiedenis

  Voorgeschiedenis

  2006: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is eigenaar van de site geworden.

  Mei 2018: De regering geeft aan Perspective de opdracht een ontwerp van RPA uit te werken.

  Juni 2018: Twee openbare informatievergaderingen vonden plaats op, respectievelijk, 8 en 11 juni, overeenkomstig artikel 3 §4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van RPA.

  Mei 2019: Het ontwerp van RPA werd in 1ste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Oktober - december 2019: Van 2 oktober tot 3 december 2019 werd het ontwerp van RPA voorgelegd in het kader van een openbaar onderzoek.

  April 2020: De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft haar advies verleend betreffende het ontwerp van RPA.

  Winter 2020-2021: Op basis van de adviezen van instanties en het openbaar onderzoek, heeft de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Perspective gevraagd om het ontwerp RPA en het Milieueffectenrapport (MER) aan te passen.

  Juli 2021: Het ontwerp van RPA werd in 1ste lezing bis goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  September – November 2021: Van 16 september tot en met 25 november 2021, wordt het gewijzigd ontwerp RPA aan een openbaar onderzoek voorgelegd.

  Bijgewerkt: 2022.06.22

  Publicaties

  Synthesenota Josaphat

  Downloaden
  Stadsprojecten

  Ontwerp van het RPA Josaphat

  Informatief luik

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Stadsprojecten

  Ontwerp van het RPA Josaphat

  Strategisch en regelgevend luiken

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Stadsprojecten

  Ontwerp van het RPA Josaphat

  Milieueffectenrapport - Volume 2

  2021
  Downloaden
  Stadsprojecten

  Ontwerp van het RPA Josaphat

  Milieueffectenrapport - Volume 1

  2021
  Downloaden
  Stadsprojecten

  Ontwerp van het RPA Josaphat

  Niet-technische samenvatting

  2021
  Downloaden

  Stappen van een RPA

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Juni 20218
  Op 8 en 11 juni vonden twee openbare informatievergaderingen plaats, overeenkomstig artikel 3, §4, van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en inspraakproces van het publiek voorafgaand aan de opstelling van de ontwerpen van het RPA.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  Mei 2019: Het ontwerp van RPA is in 1e lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Juli 2021: Het RPA werd in 1ste lezing-bis goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Winter 2020-2021: Op basis van de adviezen van de autoriteiten en het openbaar onderzoek heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het RPA-ontwerp en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) te wijzigen.

  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  Contact

  josaphat () perspective ! brussels

  Nieuws