Josaphat: een nieuw project voor een multifunctionele wijk die beantwoordt aan de ecologische uitdagingen en de behoefte aan toegankelijke woningen

Nieuw ontwerp van RPA

Gepubliceerd op 1 juli 2021

 

Josaphat: zicht op het biopark
Josaphat: zicht op het biopark
© perspective.brussels / BUUR
Josaphat: pleintje ten hoogte van Latinislaan
Josaphat: pleintje ten hoogte van Latinislaan
© perspective.brussels / BUUR

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 1 juli het ontwerp van Richtplan van Aanleg ‘Josaphat’ (RPA) in eerste lezing goedgekeurd. Dat ontwerp werd fundamenteel gewijzigd en aangevuld op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen van de bevoegde instanties, maar houdt ook rekening met de bedenkingen en alternatieve voorstellen van de burgers. In september 2021 is een nieuw openbaar onderzoek gepland en zullen tegelijk de gewestelijke instanties, waaronder de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC), worden geraadpleegd.

perspective.brussels werd gevraagd om het ontwerp van RPA en dan meer bepaald de onderdelen over dichtheid, mobiliteit en behoud van de biodiversiteit ingrijpend te wijzigen.

Dit zijn algemeen beschouwd de belangrijkste veranderingen in het gewijzigde ontwerp van RPA Josaphat van 2021:

  • Wat het behoud van de biodiversiteit betreft: Van het middelste open stuk braakland, dat van essentieel belang is voor de huidige biodiversiteit, blijft 1,28 ha bewaard. Daar komt een nieuw park (“biopark” of natuurpark), dat uitsluitend in het teken zal staan van de biodiversiteit. Leefmilieu Brussel zal het beheren. Dat nieuwe openbare park zal aansluiten op de wadiparken (dat een betere infiltratie van regenwater toelaat en een specifieke omgeving voor bepaalde planten), het Spoorpark (langs de spoorweg) en de reeds bestaande taluds die in het nieuwe ontwerp behouden blijven. Dat moet dan één aaneengesloten park met een totale oppervlakte van 5,05 ha opleveren.
  • Op het vlak van groene ruimten: Het Gewest besteedt bij de vormgeving van het nieuwe ontwerp bijzonder veel aandacht aan de landschapskwaliteit. De cijfers spreken voor zich: het aandeel van de groene ruimten werd aanzienlijk verhoogd. Zij nemen voortaan 40% van de oppervlakte van het ontwerp van RPA in (dat is bijna 13,5 ha).
  • Op het vlak van dichtheid: Omdat er meer ruimte voorbehouden wordt voor de natuur, werd de bebouwing van het terrein herzien: alle woningen worden samengebracht in twee woonkernen op het noordelijke en zuidwestelijke deel van de site. Voor het RPA in zijn geheel vermindert de bovengrondse bruto-oppervlakte aanzienlijk met 17% en voor de woonfunctie zelfs met 19%. Dat vertaalt zich concreet in de schrapping van bijna 400 woningen (er zijn nu nog 1.200 woningen gepland in plaats van de 1.600 daarvoor). Er zouden onder meer 323 sociale woningen en 215 middenklassewoningen komen.
  • Op het vlak van openbare voorzieningen: Het ontwerp van RPA laat de bouw van een gloednieuw geïntegreerd school- en sportcomplex door de gemeente Schaarbeek toe. Het is de bedoeling om de sportzaal in dat complex te laten delen door de basisschool en de middelbare school die aan weerszijden van de spoorlijn, met een openbare loopbrug ertussen, zullen worden opgetrokken.
  • Op het vlak van mobiliteit: De verminderde dichtheid en de herindeling van de ruimte in twee woonkernen op het noordelijke en zuidelijke deel van de site moeten het mogelijk maken om de mobiliteit op en rond de site beduidend te verbeteren. Met dit bijgewerkte ontwerp onderstreept de regering dus nogmaals haar ambitie om de impact van het autoverkeer en private parkeerplaatsen op de site zoveel mogelijk te beperken met als doel om de wijk geleidelijk autoloos te maken.
  • Wat het milieueffectenrapport (MER) betreft: Het MER werd uitvoerig aangevuld en geactualiseerd om de milieu-impact van de door de regering besliste wijzigingen nauwkeurig te kunnen bepalen. In dat verband werden voor alle omgevingsaspecten tal van bijkomende zaken onderzocht.
  • Wat de concurrentiedialoog betreft: De regering geeft aan dat zij de concurrentiedialoog onder leiding van de MSI, die momenteel bezig is, wil behouden en voortzetten.

Bekijk de documenten en doe mee aan het openbaar onderzoek dat van 16 september tot 25 november 2021 plaatsvindt.

Meer info