< Terug naar de kaart

Beeldkwaliteitsplan

perspective.brussels voorziet alle actoren, die betrokken zijn bij de publieke en open ruimte van het kanaalgebied van een “Beeldkwaliteitsplan”. Onder de leiding van perspective.brussels hebben het consortium van studiebureaus ORG SQUARED en BUREAU BAS SMETS, samen met andere actoren in de stad, dit plan uitgewerkt.

Dit Beeldkwaliteitsplan (BKP) werd nu goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verschillende besturen op verschillende niveaus hebben meegewerkt aan de uitwerking van het BKP.

Context

De publieke en open ruimte bepaalt mee de levenskwaliteit in het kanaalgebied. Deze ruimte is het bindmiddel tussen de wijken en de actoren van de stad. Ze voorziet sociale cohesie en biedt plaats aan ontspanning en vrije tijd. Ze zorgt ook voor de noodzakelijke ademruimte in een stad in volle ontwikkeling.

Sinds de opmaak van het Kanaalplan werden reeds tal van initiatieven begeleid om de ontwikkelingsprincipes rond verdichting, functievermenging en stadsintegratie te vertalen in concrete realisaties.. Deze veelheid aan opdrachten toonden aan dat er nood was aan een vervollediging en concretisering van de visie op de ontwikkeling van de publieke ruimte.

Doelstellingen

Het Beeldkwaliteitsplan pakt bovenvermelde uitdaging aan en komt tegemoet aan twee gewestelijke doelstellingen:

  • de samenhang verhogen, de identiteit versterken en kwaliteit bieden voor de publieke en open ruimte van het Kanaalgebied.
  • de ruimtelijke en sociale relaties tussen de verschillende wijken versterken, die vandaag nog te sterk versnipperd zijn door de kanaalinfrastructuur.

Een gedeeld strategisch kader

Daar het BKP het ambitieniveau dat de verschillende bij de opmaak van het plan betrokken partners gemeen hebben vertegenwoordigt, betekent dit dat het BKP voor elk van deze partners en voor elk initiatief dat betrekking heeft op de publieke of open ruimte een onmisbare referentie en leidraad is.

Het vormt een strategisch kader voor de verschillende opdrachtgevers en ontwerpers. Het BKP concretiseert haar visie via verschillende ambities per thema en per deelzone, die telkens worden omgezet in aanbevelingen. Deze kunnen telkens tot (één of) meerdere scenario’s kunnen leiden. Deze zijn echter ook “evolutief” in die zin dat de voorgestelde scenario's kunnen evolueren, bijvoorbeeld naar aanleiding van voorafgaande studies van individuele projecten in zoverre deze passen in de visie van het BKP. Het BKP zelf kan ook evolueren naargelang de behoeften en belangrijke contextuele ontwikkelingen.

Het is de bedoeling dat iedere actor die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het BKP, zich de instrumenten die het voorstelt eigen maakt en zich ervan bedient, van zodra er de aanzet is om te reflecteren over één of meerdere sites. Het beeldkwaliteitsplan bepaalt zo mee de toekomst van het gehele Kanaalgebied!

Oprichting van een dienstencentrale voor een efficiëntere uitvoering

Om plannen, studies en projecten optimaal te doen convergeren in de richting van de visie en ambities van het BKP en om een goede dynamiek te ontwikkelen voor de transformatie van het gebied richtte perspective.brussels een zogenaamde dienstencentrale en een opvolgingscomité op om het beeldkwaliteitsplan uit te voeren, op te volgen en te actualiseren. Via de dienstencentrale kunnen alle instellingen of ontwikkelaars voor de publieke en open ruimte een beroep doen op de dienstverlener achter het beeldkwaliteitsplan. De gemeente Anderlecht, Brussel Leefmilieu, Citydev en VGC schreven zich reeds in voor de dienstencentrale, en andere partijen meldden zich aan.