GemOP

Het gemeentelijke ontwikkelingsplan

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) bepaalt de ontwikkelingsstrategie van de gemeente binnen de krijtlijnen van het GewOP.

  Beschrijving

  Het omvat de specifieke ruimtelijke doelstellingen van de gemeente, de prioriteiten en de middelen die voor deze ontwikkelingen ingezet worden. De staff Lokale plannen binnen perspective.brussels begeleidt de gemeenten om hun GemOP uit te werken zodat het goedgekeurd kan worden door de Brusselse Regering.

  Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) vertaalt de strategische principes uit het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) naar het gemeentelijke niveau.

  Het is een richtinggevend document dat de richtlijnen van de gemeente weergeeft voor de ontwikkeling van de gemeente, zoals huisvesting en demografie, economie en tewerkstelling, milieu, mobiliteit, voorzieningen, sociaal beleid, handel, toerisme, cultuur, enz.

  De gewestelijke overheid volgt op hoe de gemeenten hun GemOP uitvoeren.

  Iedere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een GemOP opstellen voor zijn volledige grondgebied (art. 31 van BWRO).
  In 2023 hadden 10 van de 19 Brusselse gemeenten een GemOP: Sint-Agatha-Berchem (goedgekeurd in 2001), Sint-Jans-Molenbeek (2004), Brussel-Stad (2004), Sint-Joost-ten-Node (2005), Evere (2022), Etterbeek (2006), Watermaal-Bosvoorde (2007), Anderlecht (2015), Sint-Lambrechts-Woluwe (2015) en Schaarbeek (2015). 

  Inhoud

  De inhoud van een GemOP

  In lijn met het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) en met de verordenende bepalingen van de richtplannen van aanleg (RPA), volgt het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) de richtlijnen van het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) en van de indicatieve bepalingen van de RPA.

  Het GemOP is een planningsinstrument voor de duurzame ontwikkeling van de gemeenten. Het bepaalt:

  •  de algemene en sectorale doelstellingen evenals de ontwikkelingsprioriteiten van de gemeente, met inbegrip van de prioriteiten inzake ruimtelijke ordening, vereist door de economische, sociale, culturele behoeften en de prioriteiten inzake mobiliteit, toegankelijkheid en milieu. Deze moeten rekening houden met de economische, sociale en culturele noden en ook de mobiliteit en het milieu,
  •  de middelen (transversaal en sectoraal) om deze doelstellingen en prioriteiten te bereiken en hoe ze ingezet worden, men name met behulp van kaarten,
  •  de prioritaire interventiegebieden in de gemeente,
  •  eventuele wijzigingen van bestaande voorschriften, plannen en programma’s in functie van de vermelde doelstellingen en middelen.

  Spelers

  De spelers

  De gemeente werkt zijn gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) uit op basis van informatie van de gewestelijke en gemeentelijke overheden en diensten. De gewestelijke ontwikkelingscommissie (GOC) kan opmerkingen of suggesties formuleren. Burgers en betrokken partijen kunnen hun opmerkingen geven tijdens het openbaar onderzoek of op overlegmomenten die soms door de gemeente georganiseerd worden.

  Procedure

  De procedure

  De volgende stappen worden gevolgd om tot een ontwerp van GemOP te komen:

  •  Het College van Burgemeester en Schepenen werkt een ontwerp van GemOP uit en stelt een milieueffectenrapport op.
  •  Het ontwerp en het effectenrapport worden 45 dagen aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het publiek kan de documenten op het gemeentehuis of online inkijken en eventuele klachten en opmerkingen naar het College van Burgemeester en Schepenen sturen.
  •  Terwijl het openbare onderzoek loopt, brengen verschillende instanties binnen de 30 dagen hun advies uit:
  •  De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) brengt binnen de 90 dagen haar advies uit over het volledige dossier (plan, effectenrapport, ontvangen adviezen en klachten).
  •  De Gemeenteraad keurt het plan definitief goed of wijzigt het binnen de 60 dagen na het advies van de GOC.
  • Bij een definitieve goedkeuring motiveert de gemeenteraad waarom hij afwijkt van de adviezen, klachten en opmerkingen uit het onderzoek. 
  • Bij substantiële wijzigingen van het plan doorloopt het gewijzigde ontwerp, samen met een eventuele aanvulling op het milieueffectenrapport, opnieuw de bovenstaande onderzoeks- en adviesprocedure. 
  • Het GemOP wordt door de Regering goedgekeurd. 
  • 15 dagen na de publicatie van het plan treedt het in werking.
  • Het goedgekeurd plan alsook, desgevallend het milieueffectenrapport, wordt binnen 3 dagen na bekendmaking ter beschikking gesteld van het publiek op  het gemeentehuis en op de website van de gemeente.

  Het effect van een GemOP

  De bepalingen in een gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) zijn niet bindend, maar moeten wel nageleefd worden door particulieren, rechtspersonen en overheidsdiensten om ondersteuning aan te vragen.

  Het bijzondere bestemmingsplan (BBP) mag enkel van het GemOP afwijken als de redenen hiervoor expliciet vermeld worden.

  Nuttige documenten

  Contact