De Ninoofsepoort in transformatie!

De Brusselse regering keurt het ontwerp van RPA in tweede lezing goed

Gepubliceerd op 22 januari 2024

 

Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
 
Het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Ninoofsepoort in tweede lezing goedgekeurd. Op basis van het openbaar onderzoek en de adviezen van de bevoegde instanties en betrokken gemeenten zijn er een aantal aanpassingen in verwerkt.

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen twee hoofdassen van het Gewest, met name het kanaal en de Kleine Ring, en bevindt zich op het snijpunt van drie gemeenten (de stad Brussel en de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek).

Het is de bedoeling om dit knooppunt om te vormen tot een gezellige en aantrekkelijke plek door de openbare ruimten herin te richten en veiliger te maken voor alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap.

Feedback van het openbaar onderzoek dat in het voorjaar van 2023 werd georganiseerd

Van 13 februari tot 30 mei 2023 vond een openbaar onderzoek over het ontwerp van RPA plaats. Op 22 en 23 maart 2023 konden belangstellenden voor meer informatie over de projecten en antwoorden op hun vragen terecht in een tijdelijk infopunt dat in de kiosk in het park aan de Ninoofsepoort was ingericht.

Het openbaar onderzoek bood de gelegenheid om feedback van de omwonenden en alle andere stakeholders te krijgen. Op basis van hun opmerkingen werd het ontwerp op meerdere vlakken concreet bijgestuurd. Zo bijvoorbeeld:

  • gaat vooral op de grote fietsassen aandacht uit naar een verbetering van de actieve mobiliteit;
  • gelden strengere maatregelen om de bomen in het Pierronpark te vrijwaren;
  • is een sterkere reglementering vastgelegd voor een groene verbinding waarlangs de actieve weggebruikers zich ter hoogte van het Vander Puttenstadion tussen het park aan de Ninoofsepoort en het toekomstige park van de Kleine Zenne kunnen verplaatsen;
  • zijn het aandeel van de onbebouwde oppervlakte en de inrichting van de nieuwe voorzieningen op het driehoekig perceel verbeterd om een versnippering van de activiteiten te vermijden, de openbare ruimte te kunnen activeren en de voorzieningen af te stemmen op de behoeften van de wijk.

De hoofdambities nader toegelicht

Dit zijn kort samengevat de voornaamste doelstellingen van het ontwerp van RPA:

  • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen. Die zal zowel de huidige als de nog te in te richten openbare ruimten omvatten, met het park aan de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het park van de Kleine Zenne (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen).
  • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als toegangspoorten tot de stad te verbouwen tot voorzieningen of horecazaken, de kiosk in het park aan de Ninoofsepoort te bestendigen en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken.
  • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk kunnen er tot 300 woningen, waarvan de helft openbare woningen, bijkomen. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het park aan de Ninoofsepoort zal een schakel vormen tussen de geplande woningen.
  • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is het openbaar vervoer herschikt en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Op basis van het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

Het ontwerp van RPA voor de Ninoofsepoort zal nu ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Meer info