Wat staat er op het spel voor Territorium Noord volgens inwoners en gebruikers?

Openbaar onderzoek

Gepubliceerd op 9 maart 2021

 

Zicht over de Noordwijk
Zicht over de Noordwijk
© Filip Dujardin
Territorium Noord is vandaag volop in ontwikkeling. Meerdere overheidsinitiatieven, een aantal privéprojecten en academische studies getuigen van een hernieuwde belangstelling voor deze site, die wordt doorkruist door de Kleine Ring, het kanaal en de spoorwegen en die doorheen de jaren al heel wat transformaties heeft doorgemaakt. De toekomstige vernieuwing ervan moet echter plaatsvinden in alle transparantie ten aanzien van bewoners en gebruikers, en vertrekken vanuit hun kennis van het territorium en vanuit hun specifieke behoeften.

Voorafgaand aan elke planningsfase lanceerde perspective.brussels eind 2020 een publieke bevraging, die de belangrijkste stedelijke problemen identificeerde voor dit stadsgedeelte, dat wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen en onderling contrasterende wijken.

De openbare raadpleging werd online gehouden van 9 november tot 14 december 2020, in samenwerking met de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel, die hielpen bij de verspreiding van de informatie onder de inwoners.

Voor deze bevraging werd Territorium Noord opgedeeld in verschillende wijken: Brabantwijk-Sint-Lazarus-Kruidtuin, Masui-Gaucheretwijk, Maximiliaanpark Noord & Lakense Haard, Maximiliaanpark Zuid & Amelinckx-complex, Knooppunt Rogier-Vooruitgangstraat en Manhattanwijk.

Via een voorbereidende workshop met de verenigingen uit de buurt werden de methode, de thema's en de onderwerpen van de raadpleging vastgesteld.

Deze kende, met 941 deelnemers, een groot succes.
Enkele cijfers betreffende het profiel van de respondenten: bijna 60% zijn mannen, zes op de tien zijn inwoners en twee op de tien werken in Territorium Noord. De meeste respondenten (46%) zijn tussen 30 en 44 jaar oud. Ten gevolge van de lockdown zijn zeer weinig respondenten jonger dan 18 jaar, ondanks talrijke initiatieven in scholen en jongerencentra. Aan dit publiek zal in de volgende raadplegingsfase dan ook bijzondere aandacht worden besteed.

De deelnemers aan de raadpleging kregen de gelegenheid om te antwoorden op vragen over specifieke thema's en om aan te geven welk belang zij aan dit thema hechten.

De belangrijkste thema's volgens alle respondenten zijn "openbare ruimten", "mobiliteit" en "huisvesting en stadsvernieuwing". Over de thema's "mobiliteit" en "economische activiteiten en tewerkstelling" zijn de deelnemers het meest tevreden. "Huisvesting en stadsvernieuwing", "openbare ruimten en parken" en "duurzame ontwikkeling" zijn de thema's waarover de deelnemers het meest ontevreden zijn.

Onderwerpen van groot belang (en waarover grote ontevredenheid bestaat), zijn deze waar het eerst actie moet worden ondernomen:

  • "Parken en openbare ruimten" is een erg belangrijk thema waarover maar weinig deelnemers tevreden zijn (18% is zeer ontevreden en 39% ontevreden). Vooral vrouwen en ouderen zijn minder tevreden. Personen met een beperkte mobiliteit zijn veelal neutraal, maar geen van hen is zeer tevreden en 6% is redelijk tevreden.
  • "Huisvesting en stadsvernieuwing" is een zeer belangrijk onderwerp waarover veel ontevredenheid leeft (17% zeer ontevreden en 36% ontevreden). Vrouwen zijn meer ontevreden dan mannen (verschil van 5%) en personen met een beperkte mobiliteit zijn het meest ontevreden over de huisvesting (69% is ontevreden of zeer ontevreden).
  • Het thema "duurzame ontwikkeling en klimaatverandering" komt op de 4e plaats, maar het is ook het thema dat de meeste ontevredenheid oproept. 92% van de respondenten is ontevreden of neutraal. 65-plussers en vrouwen zijn de twee groepen die het meest ontevreden zijn.
  • "Mobiliteit" is een onderwerp van groot belang en tegelijkertijd een onderwerp waarover meningen sterk uiteenlopen. In het algemeen blijkt het aantal tevreden en ontevreden deelnemers ongeveer gelijk. Personen die werken in Territorium Noord, zijn eerder ontevreden over de mobiliteit in deze buurt. Personen met een beperkte mobiliteit zijn het meest ontevreden over de mobiliteit (38%).

Raadpleeg het syntheseverslag van de publieke bevraging.

Perspective werkt vervolgens aan de opstelling van een diagnose van Territorium Noord waarin de standpunten van gewestelijke instellingen, gemeenten, verenigingen, inwoners en gebruikers worden samengevat, om zo tot een gemeenschappelijke basis te komen voor het uittekenen van de toekomstvisie.

Die visie zal onderworpen worden aan een 2e openbare raadpleging, die tijdens de zomer 2021 zou plaatsvinden.

Meer info