Volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bergen-Birmingham »

Gepubliceerd op 6 januari 2020

 


 
Op 12 september 2019 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) « Bergen-Birmingham » van de gemeente Anderlecht.

De perimeter van het BBP « Bergen-Birmingham », per regeringsbesluit goedgekeurd op 14 juni 2007, was begrensd door de Bergensesteenweg, de Albert I-square, de Hoofdrioolstraat, de Orchideeënstraat, de François Malherbelaan, de Birminghamstraat, de as van de spoorweg tot aan de gemeentegrens, de gemeentegrens tot aan de as van de Mariemontkaai en de Ropsy Chaudronstraat.

Op 23 mei 2019 nam de gemeenteraad van Anderlecht zijn definitieve beslissing om het BBP op te heffen op basis van voornamelijk volgende motivering:

  • Met de opheffing van het BBP komt er meer duidelijkheid omtrent de situatie van impliciete opheffing van de terreinen bestemd in “gebied voor stedelijke industrie” van het BBP die in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) sinds 2013 in “ondernemingsgebied in stedelijke omgeving” (OGSO) zijn ondergebracht.
  • De voorschriften van het demografisch GBP kunnen een bijdrage leveren aan de renovatie van de wijken, alsook aan de ontwikkeling van het gebied naast het kanaal. De grafische en schriftelijke voorschriften van het BBP “Bergen-Birmingham”, die in bepaalde gevallen in termen van bestemming restrictiever zijn dan die van het GBP, kunnen de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied afremmen.
  • Het BBP werd niet volledig gerealiseerd en bepaalde doelstellingen op vlak van inplanting zijn ook niet meer aangepast aan de huidige behoeften van goede plaatselijke aanleg, noch aan de huidige stedenbouwkundige en architecturale opties van de gemeente.
  • Zonder BBP worden eventuele bestemmingskwesties geregeld door het GBP. De inplanting, het bouwprofiel en de vormgeving zullen moeten beantwoorden aan de voorschriften van de gewestelijke en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GSV), evenals aan de regels van goede ruimtelijke ordening;
  • Op basis hiervan is een opheffing in plaats van een wijziging van het BBP gerechtvaardigd; het GBP, de GSV en het GemOP volstaan immers om een correct kader te bieden voor eender welk project in de zone.

Verder is perspective.brussels door de regering belast met het opstellen van een globale en coherente gewestelijke strategische visie voor de volledige perimeter van het BBP Bergen-Birmingham. Bedoeling is te werken aan het stadsprogramma, de dichtheden en de openbare ruimten voor de site van de slachthuizen, de Birminghamsite, de Erasmushogeschool en de metrostations. Deze bredere visie moet worden uitgewerkt in samenwerking met de desbetreffende actoren.

Meer info