De nieuwe dienst voor participatie: visienota

Gepubliceerd op 18 januari 2023

 


 
De Dienst voor Participatie van perspective.brussels ontwikkelde zich de voorbije maanden en zette belangrijke stappen vooruit. Ontmoetingen en uitwisselings- en reflectiemomenten hebben geleidelijk onze huidige visie op participatie in het Brussels Gewest vormgegeven. Dit komt tot uiting in een visienota, die werd goedgekeurd door de Brusselse regering en een eerste belangrijke stap betekent.

"Het is een werk in uitvoering, omdat er veel belanghebbenden van allerlei aard zijn. Dus laten we het gesprek aangaan en onze ideeën uitwisselen!"

Voor een positief beeld van overheidsbeleid

We vertrekken vanuit een moeilijke maar onbetwistbare vaststelling: de kloof tussen burgers en overheidsinstanties wordt groter. De legitimiteit van deze laatsten wordt in twijfel getrokken en de steun voor het overheidsoptreden neemt af. In deze context is participatie een relevante hefboom voor actie: wanneer participatie goed wordt ingezet, maakt ze het mogelijk de Brusselse burger opnieuw bij het openbare leven te betrekken, waardoor de kwaliteit van de genomen beslissingen wordt verbeterd, en waardoor de sociale samenhang en de Brusselse identiteit worden versterkt.

Traject van een kwalitatief participatief proces

Op basis van de ontmoetingen die we hadden, zijn de behoeften en noodzakelijke voorwaarden voor kwalitatieve participatieve processen in kaart gebracht, zijnde:

 • de doelstellingen van een participatie en de gewenste betrokkenheid van burgers binnen elk project transparant omschrijven;
 • de toegankelijkheid van participatieve processen versterken en de verschillende doelgroepen erbij betrekken;
 • de coördinatie, samenhang, cohesie en communicatie tussen de verschillende actoren op het gebied van participatie ontwikkelen en good practices onder de aandacht brengen; 
 • meer middelen, zowel technisch, menselijk als financieel, voorzien.

"Een lokale verankering moet zo dicht mogelijk bij de leefomgeving gebeuren als we de betrokkenheid en deelname van bepaalde doelgroepen willen stimuleren."

Volgend op deze behoeften en voorwaarden zullen wij, de Dienst Participatie, de rol van facilitator opnemen en zorgen voor duidelijke, toegankelijke en kwaliteitsvolle processen. Daarbij zal alles in het werk gesteld worden om enthousiasme op te wekken voor een echte participatiecultuur en innovaties op dat vlak in het Brussels Gewest uit te werken.

De Dienst Participatie: opdrachten

Om aan deze vastgestelde behoeften te voldoen en zijn rol als steun voor projectbeheerders (openbaar of particulier...) ten volle te vervullen, heeft de Dienst zich de volgende opdrachten gesteld:

Een kader tot stand brengen dat de participatiedemocratie versterkt dankzij een webplatform waar een aantal hulpmiddelen worden aangeboden, en dit via:

 • een toolkit ter ondersteuning van projectbeheerders in alle fasen van hun participatieprocessen
 • een lijst van lopende participatie-initiatieven in het Brussels Gewest
 • een lijst van deskundige facilitatoren

Nieuwe burgerinitiatieven aanmoedigen door middel van:

 • de lancering van een opdrachtencentrale dat projectbeheerders de diensten aanbiedt die tijdens participatie het meest worden gevraagd: procesontwerp en -uitvoering, facilitering, mobilisatie, communicatie enzovoort;
 • de studie, monitoring en analyse van de behoeften en innovaties in de sector met als doel om praktijken en innovatieve tools te ontwikkelen en toegankelijk te maken;
 • het opzetten van een netwerk van publieke actoren op het vlak van participatie in het Brusselse Gewest, in België en in het buitenland;
 • de begeleiding van jaarlijks geselecteerde projecten.

Meer informatie vindt u in de visienota.

Meer info