Rondom Simonis: regering keurt definitief programma goed

Startschot voor het Stadsvernieuwingscontract 6!

Gepubliceerd op 17 maart 2022

 


© perspective.brussels/Pedro Correa
SVC6: programma
SVC6: programma
 

Dankzij een participatief traject in 2020 en 2021, werd het programma voor het Stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’ verbeterd opdat het beter beantwoordt aan de verwachtingen van inwoners, gebruikers en actoren van de wijk. Op 18 maart keurde de regering het SVC 6 goed.

Het Stadsvernieuwingscontract Simonis omvat de wijken rondom het metrostation Simonis en strekt zich uit over de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Het stelt projecten voor op het vlak van stadsontwikkeling en architectuur en acties tot gemeenschapsleven die moeten bijdragen aan de heropleving van deze wijk.

Het SVC sluit aan bij de algemene visie voor een stad van nabijheid die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en die werkzaamheid kan bevorderen.

De uitvoering van deze visie moet gebeuren dankzij een ambitieuze herinrichting van de openbare ruimten, die meer ruimte geeft aan actieve modi en openbare voorzieningen.

Projecten om het dagelijks leven te verbeteren

In het SVC-programma worden 35 projecten voor het gebied voorgesteld. Het programma concentreert zich op drie hoofdassen: de L28-spoorlijn en een heraangelegd park, de Leopold II-laan en een route die verschillende openbare ruimten met elkaar verbindt, genaamd het "Groene schoolparcours" (van het Atheneum van Ossegem tot het kanaal). De projecten zullen worden uitgevoerd door de SVC-partners op gemeentelijk, gewestelijk en federaal niveau.

Enkele voorbeelden

  • Voor de wijk Ossegem Victoria

​Het “Groene schoolparcours” is een project op het kruispunt van twee programma-assen ("L28" en "Groene schoolparcours"). Dit deel bevat een aantal open ruimten die worden heringericht om een gezonde en groene stad tot stand te brengen. Deze open ruimten bevinden zich tussen het Koninklijk Atheneum Sippelberg en het Zwarte Vijversplein.

Het SVC zal ook de geplande renovatie van de sociale woningen tussen Victoria en Ossegem begeleiden, met bijzondere aandacht voor de omgeving ervan.

Het Groene schoolparcours zal een optelsom zijn van projecten die het mogelijk maken te beantwoorden aan de behoeften die tijdens de uitwisselingen met de bewoners naar voren zijn gekomen (natuur, water, economie, burgerlandbouw, spel, sport, ...) en de groene, blauwe en sociale netwerken te creëren of te versterken.

  • Rondom het station Simonis

Het Simonisplein, de Jettebrug en de zijwegen van de Leopold II-laan worden heringericht zodat ze comfortabel en open worden.

Er zullen ook fietspaden worden aangelegd om de verbinding tussen Belgica, Simonis en Ossegem veiliger, groener en aangenamer te maken.

De herinrichting van de open ruimte zal gepaard gaan met de bouw van voorzieningen. Op het Eugène Simonisplein 11-13 zal een nieuw gewestelijk sociocultureel centrum worden gebouwd. Er is een fietsvoorziening gepland in de Wapenstilstandstraat.

  • Sociaal-professionele integratie aanmoedigen

Er zullen projecten worden opgezet ter bevordering van de sociaal-professionele integratie van de inwoners van de wijk. Een projectenhotel zal de bewoners steunen die een eigen onderneming wensen op te starten. Tevens zal een opleidingscentrum voor bestrating en afwerking in de bouw worden opgericht. Beide initiatieven hebben als doel om mensen in langdurige werkloosheid te ondersteunen. Hierbij wordt een circulaire economie beoogd. 

Wil je alle projecten voor jouw wijk ontdekken?

Volgende stap: de uitvoeringsfase van het Stadsvernieuwingsprogramma 'Rondom Simonis'

Deze fase loopt van 1 april 2022 tot eind maart 2027. Het bestaat uit de verwerving van de nodige eigendommen voor de ontwikkeling van de projecten, de uitvoering van de overheidsopdrachten, technische studies enz. Dit wordt gevolgd door de concrete uitvoering (werkzaamheden), die afloopt in 2029.

Voor de projecten waarvan het budget hoger ligt dan € 2.691.000 (de helft van de Europese drempel voor overheidsopdrachten), zal een participatief traject worden georganiseerd. Voor de acties met betrekking tot het gemeenschapsleven zullen projectoproepen worden gelanceerd. 

De verschillende projecten worden ondersteund door de partners van het SVC

Brussel Mobiliteit, Beliris, de GOB, Leefmilieu Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, alsook de lokale verenigingen.

Meer info