projecting.brussels: curator gezocht voor een masterclass over stedelijke dichtheid

Voorbereiding van de tweede fase van het themajaar

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 29 mei 2020

 

Uitzicht over Brussel (Basiliek van Koekelberg)
Uitzicht over Brussel (Basiliek van Koekelberg)
 

In het kader van de missie projecting.brussels werkt Perspective het themajaar over de voorwaarden voor een kwaliteitsvolle invulling van de stedelijke dichtheid in Brussel verder uit.

In november 2019 werd in de lokalen van Perspective een eerste rondetafelgesprek georganiseerd met de Brusselse overheidsactoren, vertegenwoordigers van het verenigingsleven en de vastgoedsector en internationale experts. Het doel was om gezamenlijk een stand van zaken op te maken, de problemen in kaart te brengen en de basis te leggen voor een zo gemeenschappelijk mogelijke aanpak. Het debat ging verder dan de vraag of verdichting opportuun is en richtte zich op de vormen die de verdichting moet aannemen en de voorwaarden waaraan ze moet voldoen opdat ze zich in Brussel in een kwalitatieve en duurzame aanpak kan vertalen.

Een masterclass voor een innovatieve benadering van dichtheid

De organisatie van het tweede luik van het themajaar komt op een moment dat de steden langzaam uit de lockdown komen die door de COVID-19-pandemie werd opgelegd. De impact hiervan op het dagelijkse leven van de bewoners en de werking van de stadscentra moet het voorwerp uitmaken van een precieze diagnose (eventueel link met de diagnose van perspective) en van brede debatten en concrete voorstellen zodat de nodige lessen worden getrokken voor de manier waarop het stadsleven in de toekomst zal worden ingericht.

Hierbij zal de dichtheid van de stad uiteraard een punt zijn dat in vraag wordt gesteld. Naast concrete kwesties zoals de uitdagingen op klimaatvlak, de strijd tegen de stadsuitbreiding in het bijzonder en de behoeften die voortvloeien uit de demografische groei in Brussel en elders, moet worden bekeken welke vorm van dichtheid we hanteren, welke parameters we in aanmerking nemen, hoe we het evenwicht bewaren tussen open ruimten en gebouwen, hoe we een solidaire mobilisatie van het gewestelijk grondgebied bereiken, hoe we de biodiversiteit in de stadscentra in stand houden enzovoort.

Dat is de context waarin het tweede luik van het themajaar rond stedelijke dichtheid plaatsvindt. Perspective lanceert samen met BMA een oproep tot kandidaatstelling voor een opdracht als curator van een masterclass die zal plaatsvinden in september/oktober 2020.

Deze masterclass is bedoeld om innovatieve stedenbouwkundige oplossingen te vinden voor een kwaliteitsvolle invulling van stedelijke dichtheid. Aan de hand van concrete gevallen zullen de deelnemers aan de masterclass, onder leiding van een curator, praktische oplossingen aanreiken voor een doordachte en kwaliteitsvolle verdichting van het Brusselse stadsweefsel.

Deze praktische oplossingen worden gebundeld in een didactische gids met praktische oplossingen voor de transformatie van het stedelijk weefsel door (her)verdichting van het Gewest op de verschillende schalen van het Brusselse grondgebied.

Deze 'Gids voor praktische oplossingen' zal dienen als basis voor de communicatie en de wisselwerking tussen de verschillende stedelijke actoren (gemeenten, projectontwerpers, promotoren, etc.)

De resultaten van de masterclass vormen eveneens de basis voor het samenvattende document van projecting.brussels voor het Brussels Gewest eind 2020.

Meer informatie over de opdracht als curator voor de masterclass

Meer info