Het Richtplan van Aanleg Wet aangepast op grond van het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Gepubliceerd op 20 november 2020

 

Projectie van het RPA Wet
Projectie van het RPA Wet
© perspective.brussels/BUUR
Projectie van het RPA Wet
Projectie van het RPA Wet
© perspective.brussels/BUUR

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft een advies over het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) Wet uitgebracht. perspective.brussels heeft hiervan kennis van genomen. Alle opmerkingen van de verschillende instanties die over dit RPA werden geraadpleegd, zijn nu binnen.

Het advies van de GOC over het RPA Wet vervolledigt en voltooit de resultaten van het openbaar onderzoek dat vorig jaar plaatsvond. Het biedt een overzicht van de legitieme vragen die enkele actoren zich stellen in verband met de dichtheid, de bouwhoogte, de openbare ruimten en huisvesting. De minister-president geeft gehoor aan die bekommernissen en gaat het nodige doen om de volgende thema’s opnieuw onder de loep te nemen, zodat ze in het RPA op een betere manier worden geregeld:

  • de openbare ruimte en de mobiliteit om meer plaats voor te behouden voor de actieve weggebruikers en de verblijfsfuncties;
  • de bouwprofielen en inplantingen: de hoge gebouwen in de “centrale zone” van het ontwerp-RPA zouden verlaagd kunnen worden om de vastgestelde gevolgen op het vlak van bezonning en wind, zowel in de omtrek van het ontwerp-RPA als voor de omliggende wijken, zoveel mogelijk te beperken;
  • dichtheid en huisvesting: de bouw van woningen is essentieel om de ambitie van een gezellige en levendige wijk waar te maken. Om in de toekomst een sociale woonmix te garanderen, zal werk gemaakt worden van de doelstelling die opgenomen is in de gewestelijke beleidsverklaring, namelijk zorgen voor 15% sociale woningen in de wijken waar er daaraan een gebrek is. Dat is in de Europese Wijk het geval.

De Brusselse regering zal het op basis daarvan bijgewerkte plan binnenkort onderzoeken. Het is de bedoeling om een project dat zinvol is voor alle burgers, te kunnen voorleggen voor de buurt rond de Wetstraat.

Ter herinnering: het RPA-ontwerp steunt op een strategie waarmee het Brussels Gewest al meerdere jaren bezig is. Het richtschema voor de Europese Wijk, dat in 2008 werd goedgekeurd, schuift twaalf stedenbouwkundige en architecturale kernprogramma’s naar voor om deze buurt een nieuwe gedaante te geven. Een eerste programma beoogt de gebouwen van de Europese Commissie in de Wetstraat te herstructureren. Het richtschema bepaalde om voor dat programma een internationale stedenbouwkundige wedstrijd uit te schrijven, die in 2009 plaatsvond. Het “stadsproject Wet” van het atelier Christian de Portzamparc kwam destijds bij die wedstrijd als winnaar uit de bus. Dat project vormt al sinds 2009 tot nu de rode draad voor de heraanleg van de Wetstraat.

Een gebied dat bijzonder goed toegankelijk is, maar dat ook vooralsnog onbenutte mogelijkheden biedt

Het hoofddoel van dit grootschalige stadsproject voor het Brussels gewest bestaat erin de leefomgeving en de openbare ruimte te verbeteren, huisvesting te creëren en dus vooral een sociale en functionele mix tot stand te brengen in dit stadsdeel dat er na de kantooruren grotendeels verlaten bijligt.

Ten slotte is het belangrijk om te benadrukken dat de oppervlakte voor kantoren die het RPA toelaat, wel degelijk een maximumoppervlakte is, terwijl de drempelwaarden voor huisvesting en voorzieningen dan weer minima zijn. Die drempelwaarden bieden bijgevolg oneindig veel mogelijkheden op het vlak van ontwikkeling en kunnen afgestemd worden op de context, zodra de gevolgen van en de lessen uit de crisis grondig onderzocht zijn. Een van de basisfuncties van een plan is trouwens dat het aangepast kan worden aan de stedelijke context en realiteit.

Meer info