Het Richtplan van Aanleg Heyvaert

Een beloftevolle wijk

Gepubliceerd op 29 mei 2019

 


 
Op 9 mei 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) Heyvaert in eerste lezing goedgekeurd. Het bevat de grote stedelijke principes die bepalend zullen zijn voor de heraanleg van de Heyvaertwijk.

Een nieuw fiets- en voetgangersnetwerk, openbare ruimten die adem geven, ruimten die voorbehouden zijn voor stedelijke economische activiteiten, beter doorlaatbare en groenere binnenhuizenblokken, sociale woningen; het zijn stuk voor stuk concrete voorstellen voor de Heyvaertwijk.

Goedkeuring van het ontwerp van RPA in eerste lezing

Na twee jaar te hebben gewerkt, gesprekken te hebben gevoerd met verscheidene actoren en met de burgers te hebben overlegd, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) Heyvaert op 9 mei 2019 in eerste lezing goedgekeurd.

In het kader van deze opdracht had perspective.brussels de studiebureaus Citytools en Plusoffice geselecteerd om het richtplan van aanleg op te stellen en het studiebureau CSD Ingénieurs om het milieueffectenrapport op te maken.

Het ontwerp van RPA heeft als ambitie om de veranderingen van de wijk te begrijpen en te verzoenen met de doelstellingen van het Kanaalplan, de productiefunctie te verankeren in een gemengde wijk en de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren.

Grote lijnen van het stadsproject

Het hoofddoel van het stadsproject is de creatie en het behoud van productieactiviteiten die beter zijn geïntegreerd in de stedelijke context, en tergelijkertijd hun weerslag op de andere functies van de wijk te beheersen.

Naast dit werk rond de programmering van de huizenblokken wil het project ook de kwaliteit en de kwantiteit van de openbare ruimte versterken door het opmerkelijk karakter van de industriële gebouwen en de aanwezigheid van het kanaal te valoriseren. Dit streven wordt concreet uitgewerkt met de inrichting van een netwerk van doorlaatbare openbare ruimten die steunen op de landschapskwaliteiten van de wijk. Deze ontwikkeling beoogt een evenwichtiger verdeling van de ruimte onder alle gebruikers.

De ambitie van het stadsproject voor Heyvaert bestaat erin te steunen op de geschiedenis en de sterke identiteit van de wijk om zijn evolutie naar een levendig, gemengd, duurzaam en inclusief gebied te bevorderen. Naast de voorstellen in verband met de gebouwen, de openbare ruimte en de stedelijke functies stelt het door de regering goedgekeurde ontwerp van RPA dan ook voor om de bouw van sociale woningen te bevorderen.

Proces

Dit ontwerp van RPA vormt de eerste stap in een transformatieproces en toont ons een ambitieuze visie voor deze wijk die nood heeft aan evolutie. Een richtplan van aanleg volstaat echter niet om de actoren op het terrein zover te krijgen dat ze zich achter deze visie zouden scharen. Tegelijk zal het dus nodig zijn om de projecten en de operationele actoren te begeleiden.

In het najaar van 2019 zal een openbaar onderzoek worden gelanceerd.

In afwachting daarvan komt de wijk vandaag al in beweging: er duiken vele projecten op die wijzen op een nieuwe dynamiek. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke bezetting van de Manchesterstraat 13-15-17-19,

Afspraak dit najaar, dan krijgt u de kans om uw mening te geven over dit RPA!

Meer info