Een sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose n.a.v. de COVID-19-crisis.

Publicatie

Gepubliceerd op 13 juli 2020

 

"leeg Brussel" tijdens de lockdown - maart 2020
"leeg Brussel" tijdens de lockdown - maart 2020
© perspective.brussels / FR

De pandemie die momenteel in de wereld, in België en in Brussel woedt en de maatregelen die werden genomen om die onder controle te krijgen, hadden en hebben nog steeds heel wat gevolgen voor de inwoners van Brussel.

Begin juli stelde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een relance- en herstructureringsplan op om een geleidelijke en veilige heropstart van alle activiteiten op korte, middellange en lange termijn mogelijk te maken. Om dit plan te kunnen realiseren, kreeg perspective.brussels begin mei van de regering de opdracht om een diagnose op te maken van de impact van de COVID-19-crisis op het Brusselse grondgebied en zijn inwoners.

De actuele versie van die diagnose kunt u hier inkijken : DIAGNOSE - Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis.

Deze diagnose schetst een stand van zaken in drie domeinen:

  • Economie en werk
  • Gezondheid en maatschappij
  • Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Naast een grote oversterfte, vooral onder ouderen, blijkt dat de crisis ook heeft geleid tot een forse vermindering van de economische en sociale activiteit. Door de crisis kwamen bovendien onze opvang- en zorginstellingen en ook de meest kwetsbaren in onze samenleving onder enorme druk te staan. De COVID-19-crisis zet ook de manier waarop we ons verplaatsen, wonen, de openbare ruimte gebruiken en de plaats waar we economische activiteiten ondernemen in vraag.

Deze diagnose werd gecoördineerd door perspective.brussels en is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van alle besturen die eraan meewerkten. In de eerste plaats het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de GGC, dat meegewerkt heeft aan het 3e luik "Gezondheid-Welzijn" en view.brussels die co-auteur was van de arbeidsmarktcomponenten. De diagnose is in het bijzonder gebaseerd op analyse- en prospectierapport die is uitgevoerd door view.brussels. Hub, CityDev, Actiris, Brussel Huisvesting, de GOB, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en IRISCARE, hebben ook bijgedragen en gegevens gedeeld, suggesties gedaan of proefgelezen en bepaalde delen van het document gecorrigeerd. Ze moet worden opgevat als een leidraad voor het uittekenen van de acties die de overheden in de nasleep van de crisis moeten ondernemen.

Om inhoudelijk aan deze denkoefening bij te dragen, nam perspective.brussels op 25 juni deel aan een internationaal webinar georganiseerd door EUROCITIES over de gevolgen van Covid-19 voor Europese steden. Perspective lichtte tijdens het webinar deze diagnose toe, samen met een hele reeks acties die in Brussel worden uitgerold. De uitwisselingen brachten gemeenschappelijke territoriale uitdagingen aan het licht, onder meer op het gebied van mobiliteit, openbare ruimten, groene ruimten, huisvesting, de risico's van stadsvlucht en stedelijke veerkracht. De deelnemende steden drongen er ook op aan dat deze stedelijke uitdagingen centraal zouden staan bij de financiering van de toekomstige Europese en nationale herstelplannen.

Publicaties

Diagnose - Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis

Juli 2020

2020
perspective.brussels
Downloaden