Koninklijk Park
Koninklijk Park
 

 

 

 

 

De leefomgeving is een cruciale factor voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Daarom werkt perspective.brussels in het kader van de planning en de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nauw samen met vertegenwoordigers van de gezondheids- en zorgsector.

De kwaliteit van de woonomstandigheden en de fysieke omgeving (waaronder de lucht-, water- en bodemkwaliteit), de verplaatsingsmogelijkheden, de blootstelling aan stedelijke hinder (vervuiling, lawaai, ...) en de toegang tot diensten zijn stuk voor stuk uitdagingen in verband met de ruimtelijke ordening met een invloed op de gezondheidstoestand en sociale ongelijkheid.

De zorgvoorzieningen en -diensten in een stad zijn dan ook van cruciaal belang voor haar inwoners.

Hoe groot is de vraag naar en het aanbod van zorgverlening en gezondheid in Brussel? Hoe kunnen we de gezondheidsvoorzieningen en -diensten toegankelijker maken? Zijn de woningen aangepast aan minder mobiele personen, zoals senioren? Om in de stadsplanning rekening te houden met deze problemen, de kennis te ontwikkelen en de gezondheids- en welzijnsuitdagingen goed te integreren in het beleid, heeft perspective.brussels een structurele samenwerking met de sector opgezet.

Gedeelde expertise met betrekking tot de zorg in de stad ontwikkelen

In januari 2018 organiseerde perspective.brussels een studiedag voor de verantwoordelijken van de ruimtelijke ordening en talrijke zorgverleningsorganisaties. Het doel was om de stedenbouwkundigen bewust te maken van de uitdagingen van de zorgsector en informatie te verstrekken over de beschikbare hulpmiddelen in het Gewest (Sociaal Brussel Richtplan van Aanleg, stadsvernieuwingscontract, enz.).

In het kader van dezelfde doelstelling heeft perspective.brussels een memento opgesteld waarin een gedeelde methodologie wordt voorgesteld voor het uitvoeren van territoriale diagnoses die rekening houden met de sociale en gezondheidsbehoeften.

Nieuwe lopende projecten

Er zijn verschillende projecten aan de gang om de gezondheid en de zorgverlening steeds beter in het stedelijke landschap te integreren:

  • de opstelling van een memento om de vakmensen uit de sociale en gezondheidssector beter te begeleiden in het kader van hun territoriale aanpak;
  • het in contact brengen van de aanvragers van ruimten om de eerstelijnszorg te ontwikkelen (huisartsen, gezondheidshuizen, verpleegkundigen, enz.) met de Task Force Voorzieningen, om hen te helpen bij het vinden van lokalen die aan hun verzoeken en de noden van de wijken zijn aangepast;
  • het opbouwen van een gemeenschappelijke kennis over de "alternatieve woonvormen" en de identificatie van de remmen en de eventuele oplossingen om dergelijke projecten te ontwikkelen.

Partners voor betere stedelijke zorgverlening en gezondheid

Om de contacten tussen de verschillende veldwerkers te garanderen, werkt perspective.brussels samen met verschillende partners:

Opdrachthoudster
Solange
Verger
Opdrachthouder
Rien
van de Wall