< Terug naar de kaart

Heyvaert

De Heyvaertwijk wordt ontwikkeld en gerenoveerd. perspective.brussels tekende hiervoor een strategie uit die de economische activiteit met tweedehandswagens vervangt door activiteiten die de levenskwaliteit in de stad verhogen.

Begin van een reconversie

De gewestelijke en plaatselijke overheid willen de levenskwaliteit in de Heyvaertwijk verhogen en de wijk omvormen volgens de milieu- en stadsdoelen die ze hebben vastgelegd. Onderzoekers en instellingen hebben de reconversie in al haar dimensies bestudeerd (milieu, sociaal, economisch …) en perspective.brussels werkt een Richtplan van aanleg (RPA) uit voor de territoriale ontwikkeling van de wijk. De uitdaging is om de dominante handel in tweedehandswagens te diversifiëren.

Levenskwaliteit en woonruimte verbeteren

De Heyvaertwijk ligt aan de rand van het Brusselse stadscentrum en wordt begrensd door de kleine ring. Er wordt intensief gehandeld in voertuigen sinds het einde van de jaren ’70 en de wijk is vandaag een internationale referentie in die sector. Deze activiteit heeft geleidelijk de plaats ingenomen van de vroegere slachthuizen en beenhouwerijen. Hierdoor waren er grote industriële ruimten beschikbaar waarin verschillende automerken zich nu gevestigd hebben, van kleinhandelaar, hersteller tot grote uitvoerders. Er zijn vandaag een zestigtal exploitaties verdeeld over ongeveer 60.000 m².

Hoewel de industriële activiteit in de Heyvaertwijk bloeit, zorgt ze ook voor heel wat milieuhinder (mobiliteitsproblemen, geluidshinder, lucht- en bodemvervuiling). Die hinder heeft negatieve gevolgen voor de woonfunctie: precaire of ongezonde woningen, slaapwijk, moeizaam samenleven, slechte levenskwaliteit enz. Het gebrek aan groene ruimten en de moeilijke verplaatsing met zachte vervoersmodi laten zich sterk voelen.

De openbare ruimte moet dringend worden heringericht in overeenstemming met de milieu-ambities van het Gewest om het dagelijkse leven van de inwoners en de toegankelijkheid van de wijk te verbeteren.

Een coherente en participatieve toekomststrategie

Dit Richtplan van aanleg is de gelegenheid om alle spelers op het terrein rond de tafel te brengen om een nieuwe toekomst te bepalen voor de Heyvaertwijk en een gedeelde visie te creëren. perspective.brussels identificeert verschillende mogelijke evoluties via participatieve toekomstateliers georganiseerd door de studiebureaus (CityTools, PlusOffice en ProTeIn). Het studiebureau CSD Ingénieurs stelt het milieueffectenrapport op als aanvulling bij het Richtplan van aanleg.

Integratie in een programma voor stadsherwaardering

Naast dit Richtplan van aanleg maakt de Heyvaertwijk ook deel uit van een programma voor stadsherwaardering: het Stadsvernieuwingscontract “Heyvaert-Poincaré”. De projecten van dit Stadsvernieuwingscontract moeten natuurlijk in het plan van aanleg passen. Omdat het Gewest tegelijk met de naburige wijken aan de slag gaat (de Slachthuizen, de Zuidwijken, Weststation en Ninoofsepoort), wordt de renovatie van de Heyvaertwijk afgestemd op deze aanpalende projecten, maar ook op het Kanaalplan en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Een concreet project van het RPA: het park van de kleine Zenne

Om het gebrek aan groene ruimte te compenseren, wordt het park van de kleine Zenne in het RPA uitgetekend. Gelet op de dichte bebouwing is het moeilijk om hier grote groene ruimten te vormen. Het is echter mogelijk om een netwerk van groene zones te creëren, zoals vermeld in talrijke studies en vroegere projecten (Wijkcontract Compas, stadsvernieuwingscontract …).
Zo werd er een park op het tracé van de vroegere bedding van de kleine Zenne uitgetekend. Dit zorgt voor een nieuwe voetgangersdoorgang doorheen het bestaande stadsweefsel en verbindt twee gewestelijke entiteiten: de Slachthuizen en de Ninoofsepoort. Terwijl het project gefinancieerd wordt door het Stadsvernieuwingscontract, zal het Heyvaert-RPA het project verankeren in een reglementair referentieplan dat door de regering goedgekeurd is.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

Om de ontwikkeling van de wijk Heyvaert te begeleiden, organiseerde perspective.brussels 2 informatie- en participatiemomenten begin juni 2018 om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen. Daarbij deed het beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 4 juni en 6 juni op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering). 

Meer informatie over de week van de grote stadsprojecten