< Terug naar de kaart

Beeldkwaliteitsplan

perspective.brussels werkt een 'beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte van het kanaalgebied' uit. Dit plan vult het Kanaalplan van 2012 aan.

Sinds het Kanaalplan van 2012 vinden er in het kanaalgebied diverse projecten plaats. Hieruit blijkt dat er naast de globale ontwikkelingsvisie voor dit gebied ook een specifieke strategie voor de openbare ruimte moet komen. De bedoeling is om meer samenhang te brengen in de grote verscheidenheid aan lopende en toekomstige projecten. Hoe kan de openbare ruimte hiervoor beter ingezet worden? En hoe kan de openbare ruimte de sociale samenhang in een dichtbevolkte stad verhogen?

Het beeldkwaliteitsplan voorziet in een doordacht gebruik van de publieke ruimte. Het biedt een antwoord op de noden die voortvloeien uit de explosieve bevolkingstoename en de ontwikkeling van een productieve stadseconomie.

Een globale strategie voor het kanaalgebied

Het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte van het kanaalgebied pakt bovenvermelde uitdagingen aan. Het vult de algemene visie uit het Kanaalplan aan en komt tegemoet aan twee gewestelijke doelstellingen:

  • Samenhang verhogen en identiteit creëren voor de openbare ruimte langs het kanaal,
  • de verbinding versterken tussen verschillende wijken die door het kanaal gescheiden zijn.


Dit plan concretiseert de ruimtelijke principes van het Kanaalplan. Het vertrekt vanuit het bestaande stadsweefsel en het speelt in op de lokale dynamiek en het transitieproces dat in volle gang is. Deze grootstedelijke benadering versterkt de samenhang en identiteit van de Kanaalzone. Het plan geldt als richtlijn voor zowel lopende als toekomstige projecten. Het beeldkwaliteitsplan bepaalt zo mee de toekomst van het gehele Kanaalgebied.

Een positieve openbare ruimte

De openbare ruimte bepaalt mee de levenskwaliteit langs het kanaal. De openbare ruimte is het bindmiddel tussen de wijken en de actoren van de stad. Ze creëert sociale samenhang en biedt plaats aan ontspanning en vrije tijd. Het beeldkwaliteitsplan zorgt voor de noodzakelijke ademruimte in een stad in volle ontwikkeling.

Een handleiding voor toekomstige projecten

Het beeldkwaliteitsplan dient als handleiding voor alle projecten die een invloed hebben op de openbare ruimte. Het verleent de nodige handvaten en inspiratie om de openbare ruimte in de kanaalzone coherent en aangenaam te ontwikkelen.

Het consortium, gevormd door de studiebureaus ORG SQUARED en BUREAU BAS SMETS, is gekozen om dit plan uit te werken, onder de leiding van perspective.brussels.

De visie en de richtlijnen van het plan vormen de basis voor concrete projecten.

Oprichting van een dienstencentrale voor een efficiëntere ontwikkeling

perspective.brussels richtte een zogenaamde dienstencentrale op om het beeldkwaliteitsplan uit te voeren. Alle instellingen of ontwikkelaars die mede verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte (vb. gemeenten, Gewest, Haven van Brussel, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, …) kunnen een beroep doen op de dienstverlener achter het beeldkwaliteitsplan. Zo komen projecten ten gunste van de openbare ruimte sneller en efficiënter tot stand. De samenwerking met verschillende partners biedt ook een betere samenhang en kwaliteit van de projecten.