< Terug naar de kaart
Athenée Royale d
Athenée Royale d'Etterbeek
© perspective.brussels (Reporters_Eric Herchaft)
School Arc-en-ciel (Vorst)
School Arc-en-ciel (Vorst)
© © ADT-ATO (Reporters_Eric Herchaft)

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken.

De Dienst Scholen van perspective.brussels coördineert dit programma en maakt de financiële middelen vrij om scholen en hun omgeving beter in te richten. Het programma richt zich voornamelijk op scholen die een negatief imago hebben en onderbenutte ruimtes ter beschikking hebben.

Het doel van een Schoolcontract is drieledig

  •  het beschikbare vastgoed van minder populaire scholen optimaal benutten, bijvoorbeeld door renovatie of door schoolinfrastructuur open te stellen,
  •  het aanbod aan openbare voorzieningen vergroten door de school open te stellen voor de buurt,
  •  de cohesie in de wijken versterken.

Aan de Schoolcontracten ging een studie- en diagnosefase vooraf. Vanaf 2018 worden de eerste Schoolcontracten afgesloten met vier pilootscholen. Nadien worden er elk jaar twee nieuwe Schoolcontracten aangegaan op basis van een jaarlijkse projectoproep.

Scholen zijn een prioriteit voor de Brusselse gewestelijke ontwikkeling

De school is de ideale plek voor contacten tussen culturen en generaties. Deze uitwisseling is essentieel voor de stadsontwikkeling. De opwaardering van schoolbuurten en een betere integratie van de school in haar omgeving zijn dan ook prioriteiten van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en van Strategie 2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussels programma voor onderwijs, doelstelling 6 - Pijler 2 van de Strategie 2025).

Een win-winsituatie voor de school en de wijk

Het Schoolcontract biedt zowel de school als de wijk tal van voordelen. De Scholen krijgen gewestelijke steun om hun omgeving aangenamer en veiliger te maken (vb. mobiliteit, openbare verlichting, netheid, groene ruimten, aanwezigheid van straathoekwerkers of gemeenschapswachten, beveiliging, enz.) Verenigingen en buurtbewoners kunnen buiten de schooluren meegenieten van de schoolinfrastructuur (vb. sportzaal, tentoonstellingsruimte, speelplaats, ...).

Wat zijn de kenmerken van een Schoolcontract?

Elk Schoolcontract steunt op de samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de school, haar inrichtende macht en de gemeente waar ze zich bevindt. Het betrekt ook de verenigingen in de wijk, de buurtbewoners, de gebruikers van de school en de beheerders van de gemeenschappelijke infrastructuur.

Het Schoolcontract haalt zijn inspiratie bij het Duurzaam Wijkcontract. Het voorziet investeringen en interventies op en rond de school over een periode van zes jaar. Per contract wordt maximaal 2,5 miljoen euro toegewezen.

Elk Schoolcontract doorloopt twee fasen: eerst een studie- en diagnosefase, gevolgd door een operationele fase.

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

  •  de relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbewoners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur, enz.,
  •  de school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigingen, handelaars, ...) worden betrokken bij het denkproces.

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan opgesteld.

De gewestregering moet eerst het investerings- en actieplan goedkeuren en de nodige fondsen toekennen, vooraleer de operationele fase opgestart kan worden. Dit gaat gepaard met nauwkeurig omschreven uitvoeringsmodaliteiten.

En in de toekomst?

De ervaring van het pilootproject Schoolcontract 2016-2017 toonde het belang om dit regionale stadsvernieuwingsprogramma voort te zetten en te ontwikkelen. 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten om elk jaar twee nieuwe Schoolcontracten te starten op basis van een jaarlijkse projectoproep. Deze projectoproep zal jaarlijks goedgekeurd moeten worden door de gewestregering.

Elk nieuw Schoolcontract ontvangt een budget van 2,5 miljoen euro.