< All the Strategische Polen

RPA - Ninoofsepoort

Voorgelegd aan het openbaar onderzoek

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen verschillende wegen en twee structurele verkeersassen van het Gewest: het kanaal en de kleine ring. Via een ontwikkelingsstrategie worden de openbare ruimten heringericht en ontstaat er een nieuwe stedelijke omgeving.

  Porte de Ninove en 2022
  Porte de Ninove en 2022
  © Suède36 (Francois Lichtle)
  Parc de la Porte de Ninove en 2022
  Parc de la Porte de Ninove en 2022
  © perspective.brussels/Pedro Correa

  © perspective.brussels

  Beschrijving

  Huidige context

  In 2016 kreeg Perspective de opdracht om een Richtplan van Aanleg voor de Ninoofsepoort op te stellen. De Ninoofsepoort ligt aan de rand van het stedelijke epicentrum op de grens tussen het westen en het oosten van de stad bij de vernauwing van het Kanaal en de sluis. Het is een van de ‘poorten’ op de kleine ring.

  Het plan is om deze plek om te vormen tot een aangename en aantrekkelijke plaats. Hiervoor moeten de publieke ruimten beter ingericht en veiliger worden. Op die manier kan een nieuw stedelijk landschap aangelegd worden.

  Een analyse van de vertreksituatie

  Ondanks zijn naam is de Ninoofsepoort meer dan een ‘toegangspoort naar de stad’. De heraanleg van deze site moet zowel beantwoorden aan de geïdentificeerde lokale en bovenlokale behoeften (Territoriale diagnose), als onderdeel van de continuiteit van de infrastructuur van de Kleine Ring.

  Een RPA voor een coherente totaalvisie

  Begin 2017 werd een proces gestart om alle ambities samen te brengen in een coherente visie. Perspective heeft de studiebureaus MSA, IDEA Consult en O.Chenu belast met de redactie van het Richtplan van aanleg (RPA). Het studiebureau Agora is belast met het Milieueffectenrapport (MER) wat nodig is om de plannen uit te voeren.
  In afwachting van de goedkeuring van het BWRO liggen er al verschillende voorstellen op tafel, die de strategische basis vormen van een visie voor de Ninoofsepoort.

  Projecten

  Concrete ontwikkelingen

  Dit zijn kort samengevat de voornaamste doelstellingen van het ontwerp van RPA:

  • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen. Die zal zowel de huidige als de nog te in te richten openbare ruimten omvatten, met het park aan de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het park van de Kleine Zenne (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen).
  • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als toegangspoorten tot de stad te verbouwen tot voorzieningen of horecazaken, de kiosk in het park aan de Ninoofsepoort te bestendigen en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken.
  • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk kunnen er tot 300 woningen, waarvan de helft openbare woningen, bijkomen. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het park aan de Ninoofsepoort zal een schakel vormen tussen de geplande woningen.
  • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is het openbaar vervoer herschikt en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Op basis van het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

  Burgerbevraging

  Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

  Om de ontwikkeling van de wijk te begeleiden, organiseerde Perspective 2 informatie- en participatiemomenten begin juni 2018 om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen. Daarbij deed het beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

  Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 4 juni en 6 juni op de website van Perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering). 

  Openbaar onderzoek 2019

  Van 27 februari tot 29 april 2019 werd het project van Richtplan van Aanleg voor Ninoofsepoort voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.

   

  Openbaar onderzoek 2023

  In 2019 heeft u tijdens een eerste openbaar onderzoek uw mening gegeven over de toekomst van de site Ninoofsepoort. Op basis hiervan is het project aanzienlijk verbeterd.

  Het nieuwe project is vertaald in een Richtplan van aanleg (RPA). Dit is op 12 januari 2023 in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Regering. Het ontwerpplan werd vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek van 13 februari tot 30 mei 2023.

  Op basis van het openbaar onderzoek en de adviezen van de bevoegde instanties en betrokken gemeenten zijn er een aantal aanpassingen in verwerkt.

  In navolging van het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) een advies uitgebracht op 12 september 2023.  

  Het ontwerp van RPA werd dan in tweede lezing goedgekeurd door de Brusselse regering op 18 januari 2024. Nu is het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

  ​En nu?

  Het RPA voor de Ninoofsepoort zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een derde lezing door de Brusselse regering.
  Vervolgens treedt het RPA in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Steps of the PAD

  Arrêté d'élaboration
  Préparation de l'élaboration du projet
  Consultation citoyenne / Information et participation
  Élaboration du projet
  Adoption en 1ère lecture

  12/01/2023

  Enquête publique et avis d'instances
  Avis de la CRD
  Analyse du processus de consultation publique, concertations et arbitrages
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 2ème lecture
  Avis du Conseil d'État
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 3ème lecture
  Publication et entrée en vigueur
  Mise en oeuvre du projet

  Contact

  ninove () perspective ! brussels