Lancering van een aanbesteding om burgerparticipatie in het Brussels Gewest te ondersteunen

Posted on 21 June 2023

 


 
De opdracht van de dienst Participatie van Perspective is het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige initiatieven rond burgerparticipatie in het Brussels Gewest. Zowel in zijn geheel als tijdens elke fase ervan vereist een participatief proces specifieke vaardigheden en deskundigheid. Daarom wil Perspective projectdragers de mogelijkheid bieden om vlot kwalitatieve externe ondersteuning te vinden voor hun initiatieven.

Daartoe beoogt Perspective de oprichting van een opdrachtencentrale die de stappen die de initiatiefnemers van participatieve processen moeten nemen inzake overheidsopdracht zal vergemakkelijken – ongeacht of het gaat om lokale of gewestelijke besturen.

Wat is een opdrachtencentrale?

Een opdrachtencentrale is een catalogus van dienstverleners geselecteerd op basis van de regels voor overheidsopdrachten, waarop verschillende aanbestedende overheden gemakkelijk een beroep kunnen doen. In dit specifieke geval zal de opdrachtencentrale de meeste courante diensten bij participatieprocessen samenbrengen: procesontwerp, animatie, facilitering, analyse, communicatie, mobilisatie, evaluatie, enz.

Deze centrale zal worden gecoördineerd door de afdeling Participatie van Perspective.
Ze zal 4 jaar actief zijn, goed voor een totale aanwending van 4 miljoen euro.
De begunstigden zijn de Brusselse gewestelijke of gemeentelijke openbare besturen en burgercollectieven. Vanaf september 2023 zullen zij op basis van hun eigen middelen een beroep kunnen doen op de opdrachtencentrale door een of meer percelen aan te vragen naargelang hun vastgestelde behoeften. De dienst Participatie zal optreden als tussenpersoon voor de gunning van vervolgopdrachten, zodat de projectdragers hun voorkeursdienstverleners kunnen selecteren.

Voor welk type opdrachten?

De opdrachtencentrale omvat 6 percelen die overeenkomen met de verschillende potentiële fasen van een participatieproces en met de desbetreffende vakgebieden:

  • Perceel 1: Globale opdracht om participatieve processen te ontwerpen, uit te voeren, te ondersteunen en te evalueren
  • Perceel 2: Participatieprocessen ontwerpen
  • Perceel 3: Participatieve processen uitvoeren en vergaderingen leiden
  • Perceel 4: Communicatie, inhoudcreatie, publiciteit
  • Perceel 5: Doelgroepen mobiliseren en deelnemers werven
  • Perceel 6: Participatieve processen evalueren en de follow-up ondersteunen

Per perceel worden maximaal 6 dienstverleners geselecteerd en gerangschikt op basis van de beoordeling van hun offertes. Dezelfde dienstverlener kan uiteraard op één of meer percelen reageren en ook consortia zijn toegestaan

Wilt u reageren op deze opdrachtencentrale?

Ga naar het elektronische e-tenderingplatform om het bestek te raadplegen. De offertes moeten er uiterlijk op 28 augustus 2023 om 12h00 worden ingediend.
Vragen? Stel ze op het elektronische forum dat geactiveerd is van 21 juni tot 21 august op hetzelfde platform

En savoir plus