Descriptie: 

De projectoproep beoogt de energierenovatie te steunen van gebouwen die dienen als collectieve voorzieningen en die toebehoren aan overheidsinstellingen, met uitzondering van de gewestelijke en plaatselijke overheidsinstellingen.

Het hoofddoel van de acties ontwikkeld in het kader van dit specifieke doel is de verhoging van de energieprestaties van de collectieve voorzieningen.

Procedure: 

Het kandidatuurdossier moet vóór 31.05.2023 worden ingediend.

Er wordt een rangschikking opgesteld van de kandidaturen op basis van de technische en
uitvoeringscriteria (rekening houdend met de resultaten van de analyse door de experten) en op basis daarvan zal de directie EFRO een selectievoorstel richten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (die als selectiecomité moet beslissen over de selectie van de projecten, met inbegrip van de subsidiebedragen toegekend aan de begunstigden voor de verwezenlijking van de projecten).

Toekenningsvoorwaarden: 

De toegangsvoorwaarden en selectiecriteria zijn gedetailleerd in de documenten in bijlage.

Bedrag: 

De minimale financiering (zonder andere inbreng uit cofinanciering) van een project is vastgesteld op € 250.000 aan subsidies van het EFRO + BHG (forfaitair percentage van 7% inbegrepen). De uitgaven komen in aanmerking voor EFRO+BHG-financiering ten belope van:


- 75% voor werken;
- 100% voor studies (die niet meer dan 15% van het totaalbedrag van de werken mogen
bedragen);
- 7% van het bedrag voor de voornoemde werken en studies om de onrechtstreekse kosten
te dekken.

In het totaal moet er een aanvullend bedrag van 691.370 euro aan bijkomende openbare
cofinancieringen opgehaald worden op de schaal van de projectoproep. Om dit budgettaire streefdoel te behalen, wordt aan de kandidaat-operatoren dan ook gevraagd een volume aan openbare cofinanciering in te brengen voor de in aanmerking komende uitgaven in cofinanciering.

Wettelijke en reglementaire bronnen: 

https://efro.brussels/programma-2021-2027/documenten-voor-het-programma-...