Cultuur

In het kader van zijn opdracht inzake stedenbouwkundige studies en planning besteedt perspective.brussels veel aandacht aan de sociaal-culturele dimensie, op gewestelijk én op lokaal vlak.


   

  © Jan Ferwerda

  Beschrijving

  In het kader van zijn opdracht inzake stedenbouwkundige studies en planning besteedt Perspective veel aandacht aan de sociaal-culturele dimensie, op gewestelijk én op lokaal vlak. Die dimensie wordt geanalyseerd tijdens de uitwerking van elke diagnostiek die betrekking heeft op een bepaald grondgebied of een bepaalde perimeter.

  Door in te spelen op persoonlijke, familiale en sociale behoeften en behoeften van het verenigingsleven draagt cultuurbeoefening bij tot het dagelijks welzijn van heel wat mensen. Het aanbod, de ligging en de toegankelijkheid van culturele of socioculturele activiteiten kan de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan de revitalisering van de wijken en de bevordering van de samenhang ervan. In dit verband is kennis van het aanbod qua infrastructuur en activiteiten een belangrijk aandachtspunt bij de vaststelling en de uitvoering van een samenhangend beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, zeker op de schaal van het wijkleven.

  Om deze kennis te perfectioneren hecht Perspective bijzonder veel belang aan veldonderzoek en aan overleg met de spelers uit het socioculturele milieu bij het opstellen van zijn territoriale diagnoses. Deze vaststellingen worden aangevuld met de informatie in spots.brussels, een repertorium van zalen en de cultuurpodia in het Brussels Gewest.

  spots.brussels is een dynamische database die kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamelt en verstrekt over culturele en socioculturele voorzieningen in Brussel. De analyse van de gegevens maakt het mogelijk het bestaande aanbod qua culturele infrastructuren en activiteiten in kaart te brengen en ze te toetsen aan de toegankelijkheidskwesties, zowel op financieel vlak als op vlak van mobiliteit, de rijkdom aan evenementen, de diversiteit van het aanbod of de onthaalcapaciteit.

  Meer info over spots.brussels

  Door een inventaris op te maken van de dynamiek en het culturele aanbod binnen een specifieke perimeter wil Perspective de territoriale planning afstemmen op de concrete behoeften van de Brusselaars en van de creatieve en culturele sector, alsook de politieke beleidsmakers territoriale programma's voorstellen die bijdragen tot de verbetering van de leefomgeving van de Brusselaars.

  Door de bestaande toestand te bestuderen is  het mogelijk om banden te smeden met culturele spelers op verschillende niveaus: culturele verenigingen en instellingen, het gemeentelijke beleid en ook de subsidiërende gemeenschapsoverheden. Als een opportuniteit voor de ontwikkeling van culturele voorzieningen zich lijkt voor te doen, speelt Perspective de rol van tussenschakel met potentiële de dragers van toekomstige projecten, zowel uit de publieke als uit de private sector via de Task Force Voorzieningen.

  Als gewestelijk platform voor reflectie en informatie-uitwisseling streeft de Taskforce Voorzieningen van Perspective ernaar om de noden van het Brussels Gewest aan collectieve voorzieningen (waaronder culturele voorzieningen) te verduidelijken en de planning en verwezenlijking ervan te bevorderen.

  Meer info over Task Force Voorzieningen.

  Tot slot worden bij spots.brussels en de Taskforce Voorzieningen op ad-hocbasis specifieke studies uitgevoerd: in 2019-2020 werd samen met het Centre d’Ethnicité et des Migrations van de Université de Liège en met de UGent een vernieuwend onderzoek uitgevoerd naar de culturele praktijken van de bewoners van de wijken van de centrale zone van het Kanaal.

  Contact