Natuurbescherming - Natura 2000-gebieden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt op zijn grondgebied over heel wat kwalitatief hoogstaande groengebieden. Een aantal hiervan kreeg het label natuurreservaat en/of 'Natura 2000-gebied' op grond van de Europese richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats.

Deze gebieden worden als kwetsbaar beschouwd, wat betekent dat elk project dat een weerslag kan hebben op de site moet worden onderworpen aan een 'passende effectenbeoordeling'. De mogelijke impact van het project wordt geëvalueerd door de overheid die de vergunning aflevert. Van projecten voor onroerende goederen die een milieueffectenstudie of een effectenrapport vereisen en gelegen zijn in een Natura 2000-gebied of op minder dan zestig meter van de perimeter daarvan, wordt geacht dat ze daarop een wezenlijke impact kunnen hebben. Hiervoor dient dus een passende effectenbeoordeling worden uitgevoerd. Het gaat om een vrij gedetailleerd onderzoek dat peilt naar de rechtstreekse en onrechtstreekse impact van een project op het Natura 2000-gebied of op het natuurreservaat.

De website van Leefmilieu Brussel toont een kaart waarop de natuurreservaten en Natura 2000-gebieden staan aangegeven samen met de omliggende bufferzones van 60 meter.

Meer info via Facilitator Natuur