"Dense la cité"

Op welke manier is stedelijke verdichting een milieu-uitdaging voor een stad?

Conference

Monday 11 March 2019

12:15>14:00

Posted on 26 February 2019

 

Verdichting biedt een antwoord op de toename van het aantal stedelijke gebieden; die toename heeft gevolgen voor de levenskwaliteit.
Goed (her)plannen van de stad wordt dus een noodzaak!
U verneemt er meer over op maandag 11 maart om 12.15 uur

In het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) lezen we dat, in alle steden, ‘de bebouwingsdichtheid grotendeels op een erfenis uit het verleden berust’.
In Brussel wordt 85% van de gebouwen gekenmerkt als ‘laag’, terwijl hoogbouw er niet meer dan 0,1% vertegenwoordigt.
Het begrip ‘verdichting’ geeft vaak aanleiding tot vrees voor een toename van de hoogbouw, terwijl ‘eenzelfde bebouwingsdichtheid tot uiting kan komen in zeer uiteenlopende stadsvormen’.
Verdichting blijft niettemin een antwoord bieden op de bevolkingsgroei, die voor Brussel een zeer actueel gegeven blijft, en is ook een middel voor optimalisatie en waardering van het stedelijk landschap.
Het GPDO formuleert slaagvoorwaarden voor een ‘goede verdichting’: verbetering van het openbaar vervoer en de levenskwaliteit (kwaliteitsvolle openbare/groene ruimten, voorzieningen, …), behoud van het erfgoed, herwaardering van de bestaande gebouwen, grootte van de percelen, ...

perspective.brussels kreeg de opdracht het GPDO uit te voeren en organiseert een debat betreffende de opvolging van het stadsproject.
In dit kader zal het thema ‘verdichting’ een belangrijke rol spelen in deze denkoefening.

In de meeste Europese steden - indien al niet wereldwijd - stellen we vast dat het begrip ‘dichtheid’ steeds meer bepalend wordt voor stedelijke vraagstukken.
Die vraagstukken leiden tot ‘nieuwe’ ideeën/acties die tot doel hebben de omgeving van de bewoners en de gebruikers in hun dagelijks welzijn te verbeteren (gezondheid, vrijetijdsbesteding, toegang tot de diensten, …).

Steden in Europa hebben 2 ‘grote expressievormen’ beleefd wat betreft de groei van steden: compactheid en verspreiding.
In deze specifieke context zien we overal een beweging van terugkeer naar de stadscentra, wat getuigt van de (her)waardering en herkwalificatie van stedelijke gebieden.
Het begrip ‘verdichting’ staat dus centraal in de stedelijke strategieën, en vormt een tegengewicht voor stedelijke verspreiding.
In fine geeft dit begrip aanleiding tot het ontstaan van milieutheorieën die verband houden met het behoud van gronden, de creatie van groene ruimten en beperkingen op het vlak van energie.
In deze geest zijn open/groene ruimten dus onmisbaar voor het behoud van levenskwaliteit in de stad, daar ze ertoe bijdragen de steeds grotere vervuiling te bestrijden en de biodiversiteit in stand te houden.

Om de relaties tussen verdichting, milieu en vervuiling te analyseren, verwelkomen we Geoffrey Caruso, hoogleraar in stedelijke analyse en modellering aan de Universiteit Luxemburg, die een analysemodel van de dichtheidsgradiënten voor meer dan 300 Europese steden heeft gedefinieerd.
Volgens hem is het best mogelijk om steden te verdichten in het belang van de burgers, door meer zin te geven aan het bestaan van groene ruimten en door dergelijke ruimten toegankelijker te maken.
Hij zal proberen antwoorden te formuleren op de vragen die worden gesteld met betrekking tot de maatschappelijke en ecologische uitdagingen van de verschillende vormen van dichtheid.
Daarbij zal hij de klemtoon leggen op het belang van meer algemene vaststellingen en van abstractere theoretische ontwikkelingen voor de ontwikkeling van het Brussels grondgebied.

En savoir plus