< All the Strategische Polen

RPA - Herrmann-Debroux

Uitvoerde RPA

Heroverweging van de stadsingang E411 en zijn omgeving


  © perspective.brussels / ORG

  © perspective.brussels / ORG

   

  Beschrijving

  Een betere levenskwaliteit

  Om deze stadstoegang en zijn omgeving een nieuw gezicht te geven, heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het Richtplan van aanleg (RPA) van het Gewest aan te sturen. Dit plan voorziet een transformatie van de zone die in verschillende fasen kan gerealiseerd worden.

  Het hoofddoel van het RPA is om de levenskwaliteit van de Brusselaars in het algemeen en de Oudergemnaars in het bijzonder te verbeteren.

  De heraanleg van de E411 in een stadsboulevard is een van de voornaamste ambities van het project Herrmann-Debroux. Het gaat erom deze infrastructuur om te vormen in functie van een multimodale mobiliteitom de wijken opnieuw met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat de voetgangers en de fietsers zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

  Dit RPA vormt de eerste stap in een stedelijk transformatieproces en toont ons een ambitieuze visie voor deze stadstoegang binnen een tiental jaar.

  Voorgeschiedenis

  Voorgeschiedenis

  Mei 2017: Een prijsvraag heeft het mogelijk gemaakt een multidisciplinair team aan te stellen, samengesteld uit stadsontwerpers van ORG SQUARED, landschapsarchitecten van D'ici-là, mobiliteitsdeskundigen Sweco, deskundigen inzake milieueffectenbeoordeling Aries en het platform voor burgerparticipatie Common Ground om zich te buigen over de heraanleg van de zone Delta-Herrmann-Debroux.

  Mei 2017:  Een definitiestudie maakte het mogelijk een diagnose te stellen van de gebieden en omliggende wijken door de behoeften te schetsen op het gebied van huisvesting, onderwijsvoorzieningen, economische mobiliteits- alsmede landschapsactiviteiten. Zij heeft ook stedelijke aanbevelingen geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van de site.

  November 2017 - Januari 2018:  Twee informatie- en raadplegingsvergaderingen werden georganiseerd om het plan te aan te wakkeren door middel van de ervaring van de bewoners en de gebruikers van de wijk.

  Mei 2018: De regering geeft aan perspective.brussels de opdracht een ontwerp van RPA uit te werken.

  Juni 2018: Drie openbare informatievergaderingen vonden plaats respectievelijk op 4, 5 en 20 juni, overeenkomstig artikel 3 § 4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van richtplan van aanleg.

  Mei 2019: het ontwerpplan van aanleg (RPA) Delta-Herrmann-Debroux werd dd. 9 mei 2019 in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Eind 2019: Van 10 oktober tot 9 december 2019 werd het ontwerpplan van aanleg (RPA) onderworpen aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en in de stad Brussel.

  Juli 2020: De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) verleende haar advies omtrent het ontwerp van richtplan.

  Juli 2021:  De Regering bekrachtigde het RPA in tweede lezing dd. 22 juli 2021

  28 april 2022: Het RPA werd in derde en laatste lezing bekrachtigd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het treedt in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Juni 2022: Het RPA treedt in werking dd. 1 juni, publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad.

  Documenten

  De volgende documenten zijn beschikbaar:

  • Het Richtplan van Aanleg (RPA) : informatief luik, strategisch en verordenend luik,  en kaarten
  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het RPA
  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met het verslag over de opvolging van de noemenswaardige effecten op het milieu van de uitvoering van het RPA
  • De evaluatie van de milieu-impact (Milieueffectenrapport (deel 1, deel 2, deel 3) en Niet-technische samenvatting)

  In overeenstemming met de artikelen 30/7 alinea 4 en 30/11 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zal een verslag gemaakt worden van de opvolging van de voornaamste milieueffecten bij het uitvoeren van het Richtplan van Aanleg, opdat eventuele corrigerende maatregelen geïdentificeerd en uitgevoerd kunnen worden.
  Dit verslag wordt om de 5 jaar, vanaf de goedkeuring van het RPA, overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en gepubliceerd op de website van perspective.brussels. De praktische modaliteiten van deze opvolging, van toepassing op het huidig RPA, worden gespecifieerd door het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en gelijktijdig goedgekeurd.

  Updated: 2022.07.07

  Steps of the PAD

  Arrêté d'élaboration
  Préparation de l'élaboration du projet
  Consultation citoyenne / Information et participation
  Élaboration du projet
  Adoption en 1ère lecture
  Enquête publique et avis d'instances
  Avis de la CRD
  Analyse du processus de consultation publique, concertations et arbitrages
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 2ème lecture
  Avis du Conseil d'État
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 3ème lecture
  Publication et entrée en vigueur
  Mise en oeuvre du projet

  Contact

  herrmann-debroux () perspective ! brussels