Belastingen op giften en legaten

  Successierechten - Tarieven verschillen naargelang de erfgenaam

  Status : Erfgenaam

  Stelsel en voorwaarden:

  • Vrijstelling 
   Legaten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest, de Brusselse agglomeratie, de Gemeenschapscommissies (GGC, COCOF en VGC) en gelijkwaardige publiekrechtelijke rechtspersonen.
  • Tarief van 6,6%
   Legaten aan gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun openbare instellingen, aan door de Huisvestingsmaatschappij van het BHG erkende maatschappijen, de GMHK, het Woningfonds van het Brussels Gewest, de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stichtingen van openbaar nut, de Vlaamse, de Franse en de Duitse Gemeenschap, de openbare instellingen ervan en de wetenschappelijke en culturele instellingen van de federale overheid.
  • Tarief van 12,5% 
   Legaten aan vzw's en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk erkend door de federale overheid.
  • Tarief van 25%
   Legaten aan vzw’s, ziekenfondsen, het Nationaal Verbond van de Mutualiteiten, beroepsorganisaties, ivzw's en privéstichtingen.

  Procedure :

  ContactgegevensFOD Financiën

  Schenkingsrechten – 0% indien onderwijs

  Status: Begunstigde
  Stelsel en voorwaarden:

  • Tarief  van 0%
   • Schenkingen van gebouwen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs, al dan niet ten behoeve van inrichtende machten van het gemeenschaps- of gesubsidieerd onderwijs, en aan vzw’s voor patrimoniaal beheer die uitsluitend tot doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor dit onderwijs.
   • Betrokken instellingen: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brusselse agglomeratie, GGC, COCOF, VGC, evenals hun openbare instellingen en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer*.
  • Tarief  van 6,6%
   Schenkingen van onroerende goederen aan gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun openbare instellingen, aan door de Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen, de GMHK, het Woningfonds van het BHG, de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stichtingen van openbaar nut
  • Tarief van 7%
   Schenkingen (ook bij kosteloze inbreng) aan vzw’s, ziekenfondsen of nationale verbonden van mutualiteiten, beroepsorganisaties, ivzw’s en privéstichtingen.

  Procedure :

  Contactgegevens:
  FOD Financiën
  Brussel Fiscaliteit

  * Voy. l’article 161, 1°, du Code des droits d’enreg.. La portée de cette disposition est incertaine : vise-t-elle uniquement les personnes de droit public, à l’exclusion des PO d’enseignement, qui continueraient, dans ce cas, à bénéficier de l’enregistrement gratuit ? Ou vise-t-elle toutes personnes de droit public citées en ce compris les PO d’enseignement, qui seraient, dans ce cas, privés de l’enregistrement gratuit ?