De gids tijdelijk gebruik is een instrument bedoeld voor zowel mensen die op zoek naar een plek om een project te ontwikkelen als voor eigenaars die een plek tijdelijk beschikbaar willen stellen. Dit instrument groepeert 186 vragen.

Ontstaan

Voorafgaand aan de ontwikkeling van dit instrument werd een studie uitgevoerd door Nicolas Bernard (Universiteit Saint-Louis in Brussel), en gezamenlijk gecoördineerd door het departement strategie van perspective.brussels en het team van de Brusselse Bouwmeester. Uiteenlopende Brusselse verenigingen, administraties en ondernemers met expertise op het vlak van tijdelijk gebruik zijn doorheen het proces verschillende keren bijeengekomen om de studie te voeren.

Waarom tijdelijk gebruik faciliteren?

In Brussel, net als in andere steden, hebben grote projecten tijd nodig. Tussen een aanvankelijke ambitie en het begin van het project is het niet ongebruikelijk dat er een aantal jaren voorbijgaan. Resultaat: de structurele leegstand, al aanzienlijk in het Brussels gewest, neemt verder toe. Tegelijkertijd wemelt het van nieuwe initiatieven in verschillende sectoren onder impuls van verenigingen, inwoners, instellingen, bedrijven, enz. Tijdelijk gebruik biedt m.a.w. een reële opportuniteit om beschikbare ruimtes en deze zwerm initiatieven met elkaar te verbinden.

Welke voordelen?

Er zijn verschillende vormen van tijdelijk gebruik mogelijk, afhankelijk van de context.

  • Tijdelijk gebruik betekent het invullen van een lege ruimte voor zover dat mogelijk is. Deze vorm is opportunistisch en niet verbonden aan een bepaalde planningstool.
  • Het tijdelijk beheer wilt zeggen dat er een bepaalde invulling voor een locatie wordt gezocht, in afwachting van een definitieve toewijzing ervan. Deze vindt plaats met goedkeuring van de betrokken overheidsinstantie en kan uiteindelijk worden geïntegreerd in het definitief project in een meer duurzame configuratie, via het RPA.
  • Experimentele programmatie kan wanneer de bestemming van een bepaald gebied nog niet gedefinieerd is, maar wanneer het wel de bedoeling is om die site te ontwikkelen. Deze invulling kan een indicatie geven van de mogelijkheden die er zijn op de site, maar vindt plaats voor het opmaken van een RPA.

De toegevoegde waarde van een project via tijdelijk gebruik is dat deze de ontwikkeling van een bepaalde site kan verfijnen. Het kan het beleid inzake territoriale planning op veel gebieden ondersteunen en voeden. Verschillende projecten van tijdelijk gebruik zijn sterk verankerd in de Brusselse identiteit en krijgen ook internationale erkenning. De uitdaging voor de Brusselse autoriteiten is nu om de toenemende behoeften op dat vlak verder te capteren en zo een nieuwe vorm van burgerparticipatie mogelijk te maken.

Welke aandachtspunten voor tijdelijke projecten?

Het is belangrijk erop te wijzen dat het tijdelijke karakter niet in de plaats mag komen van het streven naar duurzame oplossingen. Bovendien betekent tijdelijk niet: gratis. Inrichtings- en onderhoudswerken, veiligheid, vergunningen, verzekering, coördinatie … dit alles heeft een prijs! Tijdelijke huisvestingsprojecten tot slot vormen een bijzondere categorie en vergen dus de nodige begeleiding van verenigingen die hiermee ervaring hebben.

De gids is toegankelijk via de nieuwe website tijdelijkgebruik.brussels

Publicaties

Praktische gids voor tijdelijk gebruik in Brussel

2018
Downloaden